ESOK-hanke 2006-2011

Sisällys

1          JOHDANTO                                                                                                

2          TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT                                                                              

            2.1       Tutkimuksen kohderyhmä ja lähestymistapa vammaisuuteen                

2.2       Vammaisten ihmisten koulutus                                                                    

            2.3       Esteettömyys ja lähikäsitteet                                                                    

            2.4       Näkökulmia opintojen sujuvuuteen                                            

            2.5       Koulutuspolkujen konteksti: suomalainen nyky-yhteiskunta                    

3          TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN                                                                 

            3.1       Teemahaastattelut                                                                                        

            3.2       Aineiston analyysi                                                                                         

            3.3       Tutkimuseettiset kysymykset                                                                            

4          HAASTATELTUJEN KOULUTUSSIIRTYMÄT                                      

            4.1       Peruskoulun jälkeiset koulutussiirtymät                                                    

            4.2       Toisen asteen jälkeiset koulutussiirtymät                                                   

5          KOULUTUSPOLUN OSATEKIJÖITÄ                                                                  

            5.1       Yksilölliset tekijät                                                                                         

            5.2       Sosiaaliset suhteet                                                                                        

            5.3       Fyysinen opiskeluympäristö                                                             

            5.4       Asenteellinen opiskeluympäristö                                                                 

            5.5       Yhteiskunnan palvelut                                                                                  

6          NÄKÖKULMIA TYÖLLISTYMISEEN                                                                

7          LOPUKSI                                                                                                                  

KIRJALLISUUS                                                                                                                  

 

Seuraavaksi: 1. Johdanto