ESOK-hanke 2006-2011

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke 2006-2011

Tältä sivulta löydät ESOK-hankkeen keskeiset tuotokset vuoden 2011 loppuun saakka. Sivulle on koottu suosituimpia ja ajankohtaisimpia aineistoja. Vasemman palstan valikossa kaikki hankkeen tuotanto on alkuperäisessä järjestyksessä. Aineistoa ei päivitetä aktiivisesti, joten osa linkeistä ei toimi. Toiminta jatkuu vapaaehtoisen verkoston voimin www.esok.fi -osoitteessa.
 1. ESOK-hankkeen toiminta
 2. Julkaisut
 3. Arvioinnit ja tekstit
 4. Materiaaleja seminaareista ja tapahtumista
 5. Yhteistyötuotannot

1. ESOK-hankkeen toiminta

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -hanke toimi opetusministeriön rahoituksella ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen esteettömyyden edistämiseksi. Toiminnan suunnittelu alkoi syksyllä 2005 Opetusministeriön teettämän Esteetön opiskelu yliopistoissa -selvityksen pohjalta.

Taustalla vaikuttivat Stakesin koordinoiman Design for All -verkoston toiminta, opiskelija- ja vammaisjärjestöjen aktiivisuus ja 2004 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki.

ESOK-hankkeen tärkein voimavara oli laaja ja monipuolinen korkeakoulujen, järjestöjen, esteettömyyshankkeiden ja muiden asianosaistahojen yhteistyö. Hankkeen toimintaa koordinoivat Jyväskylän yliopisto (2006-2010) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (2006-2011) sekä Turun yliopisto (2010-2011).

Hankkeen keskeinen tavoite oli kehittää korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin seminaareja, koulutustilaisuuksia ja tapahtumia. Lisäksi hanke tuotti selvityksiä, arviointeja ja julkaisuja, joita levitettiin muun tiedon ohella uutiskirjeissä ja ESOK-verkkoportaalissa.

2. Julkaisut

ESOK-hankkeen loppuraportit

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -hankkeen (2007-2009) loppuraportti 2010

ESOK-jatkohankkeen loppuraportti, yliopistosektori. ESOK-jatkohankkeen 2010-2011 loppuraportti yliopistosektorin osalta.2011

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas. 2009 on saatavissa verkkoversiona (html), tekstiasiakirjana (.doc) ja tulostettavana versiona (.pdf).

Opaslehtiset opiskelijoiden monenlaisuuden huomioimiseen

 1. Heikkonäköisen ja sokean opiskelijan huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa
 2. Kuuron ja huonokuuloisen opiskelijan huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa
 3. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa
 4. Jännittämisongelmien huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa
 5. Liikuntavammaisen opiskelijan huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa
 6. Aspergerin oireyhtymän huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa
 7. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa
 8. Mielenterveyden ongelmien huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa.

Opiskelijoiden monenlaisuuden huomioon ottaminen korkeakouluissa -oppaat ovat verkossa saatavissa verkkoversiona (html), tekstiasiakirjana (.doc) ja painetun opaslehden tulostettavana versiona (.pdf) http://www.esok.fi/esok-hanke/julkaisut/oppaat/

Mångfalden av studenter - handböcker

Grundläggande instruktioner om hur mångfalden av studerande ska uppmärksammas i högskolorna. Guiderna finns i html format, i text format (.doc) och även som printbar versioner av tryckta handböcker (.pdf). http://www.esok.fi/esok-hanke/esittely/se/material/ope/

 1. Ta hänsyn till synsvaga och blinda studenter i högskolestudier
 2. Ta hänsyn till studenter som är döva och studenter med hörselproblem i högskolestudier
 3. Ta hänsyn till läs- och skrivsvårigheter i högskolestudier
 4. Ta hänsyn till nervositetsproblem i högskolestudier
 5. Ta hänsyn till en rörelsehämmad studerande i högskolestudier
 6. Ta hänsyn till Aspergers syndrom i högskolestudier
 7. Ta hänsyn till aktivitets-och uppmärksamhetsstörningar i högskolestudier
 8. Ta hänsyn till mentala problem i högskolestudier

Meeting the needs of Diverse Student Body in Higher Education

Practical booklets for teachers as web documents (.html) and word documents (.doc). http://www.esok.fi/esok-hanke/esittely/en/material/guides/

 1. Blind and low vision students and higher education
 2. Deaf and hard of hearing students and higher education
 3. Dyslexia and higher education
 4. Anxiety disorders and higher education
 5. Physically disabled students and higher education
 6. Asperger's Syndrome and higher education
 7. Attention deficit hyperactivity disorder and higher education
 8. Mental health problems and higher education

Liikkumisen esteistä ajan hallintaan

Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa -kyselyn raportti Liikkumisen esteistä ajan hallintaan (Paula Pietilä. ESOK 2007) on saatavissa pdf-tiedostona http://www.esok.fi/esok-hanke/kaytannot/hkraportti.pdf.

"Joutuu vähän taisteleen"

Joutuu vähän taisteleen -tutkimus (Anna Niemelä. OTUS 29/2007) käsittelee vammaisten ja kuurojen nuorten opintojen ja työllistymisen vaikuttimia.

3. Arvioinnit, artikkelit ja muut tekstit

Arvioinnit

Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla 2008 ja 2009

Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla 2009 -arviointi http://www.esok.fi/esok-hanke/julkaisut/arvio/09/arviointi/.

Korkeakoulujen tietojärjestelmät

Korkeakoulujen tietojärjestelmien esteettömyydestä http://www.esok.fi/esok-hanke/julkaisut/arvio/09/esteettomyysraportit/kkj/.

Artikkelit

Artikkelit sisältävät 30 puheenvuoroa opiskelun ja osallistumisen edistämisesttä sekä esteistä.http://www.esok.fi/esok-hanke/artikkelit/

Haastattelut

ESOK-hanke haastatteli 2006-2011 aikana lähes 30 esteettömyyden edistäjää ja kokemusasiantuntijaa.http://www.esok.fi/esok-hanke/haastattelu/

Hyvät käytännöt

Korkeakoulun ulkoisen ja sisäisen viestinnän hyvät käytännöt Ohjeita esteettömien word-, PDF-, PowerPoint ja HTML-dokumenttien toteuttamiseen.

Raportit

Pohjoismaisen korkeakoulujen esteettömyysyhteistyöverkoston Nordic Network for Disability Coordinators -seminaari Bridging the Gap järjestettiin Tukholmassa 5.-6.3.2009 Karoliinisessa instituutissa. Konferenssin teemana olivat oppimisvaikeudet. Raportti konferenssista http://www.esok.fi/esok-hanke/artikkelit/raportit/tukholma09/index_html/ .

Uutiskirjeet 2006-2009

http://www.esok.fi/esok-hanke/uutiskirje/ Mitä hankkeessa ja esteettömyyden saralla tapahtui? Uutiskirjeet ovat yksi mahdollisuus tutustua ESOK-hankkeen toimintaan.

4. Materiaaleja seminaareista ja tapahtumista

Seminaarit

Esteettä kulttuuriin ja oppimiseen -seminaari http://www.esok.fi/esok-hanke/koulutus/semma1m.

ESOK-hankkeen seminaarien tiedot ja esitysten aineistot http://www.esok.fi/esok-hanke/koulutus/.

Muut tapahtumat

Esteettömyyden Road Show- tapahtumat

5. Yhteistyötuotannot

Korkeakouluopiskelijoiden lukivaikeudet ja hyvät käytännöt opiskelun tukemiseksi

Elina Taskinen (2008. Turun yliopisto) julkaisu word- ja pdf-muodossa http://www.esok.fi/esok-hanke/julkaisut/luki/

Euroopan korkeakoulujen esteettömyysopas HEAG

ESOK-hanke edusti Suomea vammaisten opiskelijoiden vaihto-opiskelun tietopalvelun Higher Education Accessibility Guide (HEAG) uudistamisessa 2009.

http://www.european-agency.org/agency-projects/heag .