ESOK-hanke 2006-2011

Hankekuvauksia

Korkeakoulujen ja järjestöjen esteettömyyteen liittyviä kehittämishankkeita.
Kuva luentosalista

Esteettömyyshankkeita


Lukivaikeus/oppimisvaikeudet

Oppimis- ja lukivaikeuksisen oppijan tukeminen ja ohjaus

Hankkeen päätavoite on selvittää korkeakoulussa opiskelevien oppimisvaikeuksia ja ohjauksen tarvetta, kartoittaa ja kehittää alueella saatavissa olevia tukimuotoja sekä antaa toimenpidesuosituksia opiskelun esteettömyyteen liittyen lukuvuonna 2009.

Oppimisvalmiuksien ja erilaisten oppijoiden tukeminen

Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeen päätavoite on kehittää opiskelijan kokonaisvaltaisen tukemisen/ohjauksen moniammatillisia toimintamenetelmiä/-malleja opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön.

ABC-läs- och skrivutvecklingsprojekt

Projektin tavoitteena on kehittää käytäntöjä lukivaikeuksisten opiskelijoiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi suomenruotsalaisessa ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa.

Opi Oppimaan –hanke

Kuntoutussäätiön hanke kehittää ja räätälöi uusia palveluita aikuisille ja nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia. Oppimisvalmiuksien kartoittamisen, uusien työskentelystrategioiden kehittämisen ja vertaistuen kautta on tavoitteena löytää kunkin asiakkaan omat vahvuudet sekä luoda yksilölliset selviytymismallit.

Opetus, opiskelu ja ohjaus

Yhdessä tein -hanke

Hankkeessa pyritään luomaan menetelmä, jolla voidaan vähentää opintojen keskeyttämistä ja tehostaa ammattikorkeakoulujen toimintaa. Samalla selvitetään mahdollisuudet uusmaalaisten ammattikorkeakoulujen yhteistyölle opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisessä.


Metropolian yhdenvertaisuushanke 2008-2009

Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulun jäsenten yhdenvertaista osallistumista opiskeluun ja työskentelyyn. Hankkeessa luodaan mm. yhdenvertaisuusohjelma opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä kehitetään erilaisten oppijoiden ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tukitoimia.

Esteetön opintopolku työelämään

Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja tuottaa mukana oleville korkeakouluille esteettömyyden toimenpideohjelma. Ohjelma tulee sisältämään fyysiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen sekä kielelliseen esteettömyyteen liittyviä toimia ja tehtäviä. Tavoitteena on myös tukea työyhteisöjen esteettömyysselvityksiä ja toimenpiteitä esteettömyyden toteutumiseksi.

Opiskelutulkkauksen kehittämishanke

Humanistisen ammattikorkeakoulun Viittomakielialan yksikön hankkeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää opiskeluun liittyvien kommunikatiivisten ja viestinnällisten esteiden poistamista tulkkipalveluiden keinoin.

UTKE-hanke

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hankkeen tavoitteena on selvittää, minkälaisia esteitä ulkomaalaistaustaiset palvelualan työntekijät kohtaavat ammattikorkeakouluopiskeluun hakeutumisessa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työllistymistä ja sen esteitä.

POLULLA-projekti

Diakonia ammattikorkeakoulun sekä Laurea ammattikorkeakoulun yhteisen projektin tavoitteena oli erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen opintojen merkittävän viivästymisen tai keskeyttämisen ehkäisemiseksi.

Opiskeluympäristöt

Hyvä käytettävyys oppimisympäristöissä - Oppimisympäristöjen esteettömyyden tutkimus- ja tuotekehityshanke

Hanke on kolmen itäsuomalaisen ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteinen avaus esteettömien oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Esteettömät oppimisympäristöt

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankeessa keskitytään oppimisympäristöjen fyysisen ja ennen kaikkea pedagogisen esteettömyyden kehittämiseen.

ESKEH-projekti

Invalidiliiton projekti keskittyy rakennetun ympäristön esteettömyyden arviointiin tavoitteenaan luoda yleisesti hyväksyttävä esteettömyyden arviointimenetelmä.

Mielenterveys ja jaksaminen

MIELELLÄÄN-hanke

MIELELLÄÄN-hankkeessa kartoitetaan tukimuotoja, joita opiskelijat tarvitsevat jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Hankkeessa luodaan toimintamalli opiskelijoiden tukemiseen.

Purje-projekti

Purje-projekti tukee alle 26-vuotiaita Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoita selviämään opintojen ja arkielämän haasteista.

I Hope -hanke

Kuopion yliopiston I Hope -harkiten opinnoissa eteenpäin -hankkeen tavoitteena on parantaa niiden opiskelijoiden opiskelukykyä, joilla on masennusta tai muita mielenterveyden häiriöitä. I Hope -hankkeen esittelyyn (PDF-tiedosto,  sivua, 16,2kb). Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasasen ja vastaavan psykiatrin Hilpi Malisen haastattelu.

Tuetun opiskelun hanke 2006-2008

Suvimäen klubitalon hankkeen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja tuetun opiskelun mallien liittäminen osaksi oppilaitosten toimintaa.

Tietotekniikka

Foxability-projekti

Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen järjestämän Projektin johtaminen -opintojakson puitteissa toteutetun Foxability-projektin tavoitteena on kehittää WWW-sivujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta arvioiva laajennus Mozilla Firefox -selaimeen.

MobIT- Langaton Campus –tutkimushanke

Tiederajat ylittävä MobIT-tutkimusryhmä tutkii mobiilin teknologian, erityisesti kannettavien tietokoneiden ja langattoman lähiverkon käyttöönottoa ja hyötyjä opiskelussa, opettamisessa ja oppimisessa.

Työelämä ja esteettömyys

TUKEA-projekti

Autismi- ja aspergerliitton projekti kehittää autismin kirjon henkilöille työn ja opiskelun tukitoimia. Sen tavoitteena on tehdä tunnetuksi autismin kirjon piirteitä, parantaa opiskelumahdollisuuksia ja tukea työelämään siirtymistä. TUKEA-hankkeen projektipäällikkö Aslak Rantakokon haastattelu

Ehyt-projekti

Kuulonhuoltoliiton projekti paneutuu huonokuuloisten yhdenvertaisuuden edistämiseen ja esteettömyyden lisäämiseen työelämässä.

Muut

Esteetön opiskelu

Hanke on Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, jossa tavoitteena on poistaa opiskelussa ilmeneviä fyysisiä että psyykkisiä esteitä. Hankkeen puitteissa järjestetään koulutusta, toteutetaan tilakartoituksia sekä tehdään selvityksiä lukivaikeuteen liittyen.

Vammaisten opiskelijoiden asumistilanneselvitys

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön projektin tavoitteena on selvittää vaikeavammaisten nuorten (n. 16-35-vuotiaat) opiskeluun, asumiseen ja työllistymiseen liittyvistä haasteista tulevaisuuden palvelujen kehittämiseksi ja sitä kautta osallistumisen lisääntymiseksi.

INSSI - Tekniikan alan ammattikorkeakoulutuksen kehittämishanke

INSSI - hankkeen tavoitteena on kehittää Tekniikan alan korkea-asteen koulutusta kehittämällä sen vetovoimaa, vähentämällä keskeytymisastetta sekä lyhentämällä läpäisyaikoja. Mukana ovat käytännössä kaikki tekniikkaa kouluttavat ammattikorkeakoulut sekä alan järjestöjä.