ESOK-hanke 2006-2011

1 JOHDANTO

Suomalaisen koulutuspolitiikan keskeisenä päämääränä on pyrkiä tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen, ja koulutuksellinen tasa-arvo nähdäänkin usein suomalaisen hyvinvoinnin kulmakivenä. Koulutuksen on todettu vahvistavan myös vammaisen henkilön osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisevän syrjäytymisen riskiä (Vammaispoliittinen selonteko 2006). Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa vammaisten ja kuurojen nuorten sekä erilaisten oppijoiden opintojen ja työllistymisen vaikuttimista: tuesta ja kannustimista sekä toisaalta asenteellisista, sosiaalisista ja fyysisistä esteistä toisen asteen koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa sekä työelämään siirtyessä.

YK:ssa tehtiin äskettäin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamisesta tinkimätön ihmisoikeus kaikkia maita koskevalla yleissopimuksella. Myös Euroopan unioni on kieltänyt perustuskirjassaan ja direktiiveillä syrjinnän vammaisuuden perusteella (Haarni 2006, 9). Suomessa vammaisille ihmisille on yhdenvertaisuuslailla (1.2.2004) pyritty luomaan tasavertainen asema yhteiskunnassa.

Laissa asetetut yhdenvertaisuusvaatimukset eivät kuitenkaan viimeaikaisen tutkimuksen mukaan täysin toteudu, sillä vammaiset kansalaiset eivät käytännössä useinkaan ole yhdenvertaisessa asemassa muiden kansalaisten kanssa. Vaikka vammaisten ihmisten aseman parantaminen on viime vuosikymmeneltä lähtien nähty merkittävänä sosiaalisen vastuun osa-alueena, vammaiset eivät ole osa yhteiskunnan taloudellista toimintaa tai näkyvissä julkisuudessa siten kuin heidän osuutensa väestöstä edellyttäisi. (Linnakangas ym. 2006, 11; Haarni 2006.)

Koulutuspolkujen tarkastelu avaa yhden näkökulman yhdenvertaisuuden sekä toisaalta koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen. Kysymykset, joihin tutkimuksessa pyritään vastamaan ovat:

  1. Minkälaisia koulutuspolkuja vammaisilla ja kuuroilla nuorilla sekä erilaisilla oppijoilla on?
  2. Minkälaisten asioiden koetaan kannustavan ja tukevan opintoja?
  3. Minkälaisten asioiden koetaan vaikeuttavan opintoja?
  4. Minkälaisina vammaiset ja kuurot nuoret sekä erilaiset oppijat näkevät työllistymismahdollisuutensa?

 

Seuraavaksi: 2. Tutkimuksen lähtökohdat - 2.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja lähestymistapa vammaisuuteen