ESOK-hanke 2006-2011

Kirjallisuus

Aho, Simo – Koponen, Hannu (2001): Nuorten opiskelu- ja työurat 1990-luvulla. Nuorisoasiain neuvottelukunnan tutkimuksia. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta. 

Barnes, Colin – Mercer, Geof – Shakespeare, Tom (1999): Exploring Disability. Cambridge: Polity Press.

Blomqvist, Johanna (2004): Sosiaalinen tuki ja sen merkitys korkeakouluopinnoissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan laitos.

Borland, John – James, Sue (1999): The Learning Experience of Students With Disabilities in Higher Education. A Case Study of a UK University. Disability & Society 14, 85–101.

Emener, William (1991): Empowerment in Rehabilitation. An Empowerment Philosophy for the Rehabilitation in the 20th Century. Journal of Rehabilitation 57 (4), 7–16.

Fuller, M. – Bradley, A. – Healey, M. (2004): Incorporating Disabled Students Within an Exclusive Higher Education Enviroment. Disability & Society 19 (5), 455–468.

Haapala, Susanna (2000): Vammaisen yliopisto-opiskelijan identiteetti: tutkimus vammaisten opiskelijoiden kokemuksista yliopistolla. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos.

Haapala, Susanna – Urhonen, Anna-Maria (2003): Asenteet suomalaisessa yhteiskunnassa. Teoksessa Esteetön opiskelu kuuluu kaikille. Muistio ja toimenpideohjelma vammaisten aseman parantamiseksi korkeakouluissa. Kuulonhuoltoliitto ry, Kynnys ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto SAMOK ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.

Haarni, Ilka (2006): Keskeneräistä yhdenvertaisuutta. Vammaisten henkilöiden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa. Helsinki: Stakes. Raportteja 6/2006.

Happonen, Heikki (2001): Erityisoppilaat ja fyysinen oppimisympäristö. Teoksessa Jahnukainen, Markku (toim.): Lasten erityishuolto ja -kasvatus Suomessa. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto.

Heiskala, Risto (2006): Kansainvälisen toimintaympäristön muutos ja Suomen yhteiskunnallinen murros. Teoksessa: Heiskala, Risto – Luhtakallio, Eeva (toim.): Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta? Helsinki: Gaudeamus.

Holm, Pasi – Hopponen, Anneli (2007): Vammaisten työkyky vuonna 2007. Vertailua työttömiin. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 202.  http://www.ptt.fi/dokumentit/pttrap202_2607071249.pdf

Houtsonen, Jarmo (1996): Koulutusidentiteetin kulttuurisen rakentumisen ainekset: Identiteetin tyypittelyt ja elämänkerralliset teemat. Teoksessa Antikainen, A – Huotelin, H (toim.): Oppiminen ja elämänhistoria. Helsinki: Aikuiskasvatuksen 37. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Huotelin, Hannu (1996): Menetelmällisiä lähtökohtia elämäkertatutkimukseen. Teoksessa Antikainen, Ari – Huotelin, Hannu (toim.): Oppiminen ja elämänhistoria. Helsinki: Aikuiskasvatuksen 37. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Ikonen, Oiva (2000): Inkluusio – kaikille yhteiseen yhteiskuntaan. Teoksessa Peltonen, Marketta & Puupponen, Hannu (toim.): Erilaisuus työelämän voimavarana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Julkunen, Raija (2001): Suunnanmuutos. 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Järvikoski, Aila – Härkäpää, Kristiina – Pättikangas, Mervi (1999): Vammaisen henkilön valtaistuminen – palvelujärjestelmän avulla vai ilman sitä? Teoksessa Nouko-Juvonen, Susanna: Pyörätuolitango – näkökulmia vammaisuuteen. Helsinki: Edita.

Järvinen, Tero – Vanttaja, Markku (2005): Nuoret koulutus- ja työmarkkinoilla. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Kalela, Esa – Koivisto, Heidi – Köyste, Anneli – Virtanen, Sami (2003): Huonokuuloinen korkeakouluopiskelija – käytänteitä ja kokemuksia. Kuulonhuoltoliitto ry, Mikä estää? -projekti. Internetissä: www.moottorikorvat.net/mikaestaa/tutkimusraportti.pdf.

Kemppainen Erkki (2001): Huollettavasta asiakkaaksi. Sosiaalihuollon oikeudet. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshuollon keskusliitto.

Keravuori, Kirsi (1992): Arlasta ammattiin. Näkövammaisten ammatillisen koulutuksen historia. Arla-instituutin julkaisuja. Jyväskylä: Gummerus.

Kokko, Sari (2006): Mitä kuuluu näkövammaisille lukiolaisille? Lukiolaiskartoituksen tuloksia. Helsinki: Näkövammaisten keskusliiton julkaisuja 2/2006. Verkossa: http://www.nkl.fi/julkaisu/lukior

Koukka, Helmi-Riitta (2001): Kuulovammaisten koulutusurat. Vuosina 1940–1974 syntyneiden, toisen asteen erityisoppilaitoksessa opiskelleiden kuurojen ja huonokuuloisten koulutusurat. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos.

Kröger, Teppo (2002): Tutkimuksen kolme näkökulmaa vammaisuuteen. Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 10 (1), 27–37.

Kumpusalo, Esko (1991): Sosiaalinen tuki, huolenpito ja terveys. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus. Raportteja 8.

Kumpuvuori, Jukka (2006): Oikeudellinen katsaus vammaisten opiskelijoiden asemaan korkeakouluissa. http://esok.jyu.fi/artikkelit/kumpuv/

Kunttu, Kristiina (2005): Opiskelukyvyn käsitekarttaluonnos. Muistio, YTHS.

Kurri, Eero (2006): Opintojen pitkittymisen dilemma. Tutkimus opintojen sujumattomuustekijöistä yliopistoissa ja niihin vaikuttamisen keinoista. Helsinki: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs.

Kärkkäinen, Tuulikki (2004): Koulutuksen ja lapsi-vanhempisuhteen yhteys elämässä selviämiseen. Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 8. Helsinki: Helsingin yliopisto

Laaksonen, Elina (2005): Esteetön opiskelu yliopistoissa. Helsinki: Opetusministeriön julkaisuja 2005:6.

Launonen, Mirka – Leino, Timo – Viluksela, Maria – Hirvonen, Marja – Mäittälä, Jukka (2004): Nuoret ja työ 2003-barometri. Taulukkoraportti. Helsinki: Työterveyslaitos.

Lehtomäki, Elina (2005): Pois koulutusyhteiskunnan marginaalista? Koulutuksen merkitys vuosina 1960–1990 opiskelleiden lapsuudestaan kuurojen ja huonokuuloisten aikuisten elämänkulussa. Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research.

Linnakangas, Esa – Suikkanen, Asko – Savtschenko, Viktor – Virta (2006): Uuden ajan alussa vai umpikujassa? Vammaiset matkalla yhdenvertaiseen kansalaisuuteen. Stakes, Raportteja 15/2006.

Loijas, Sari (1994): Rakas rämä elämä. Vammaisten nuorten elämänhallinta ja elämänkulku. Helsinki: Stakes.

Mannisenmäki, Eija – Valtari, Maarit (2005): Valmistumisen vallihaudalla. Opintojen kesto 2000-luvun hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Edita.

Metso, Tuija (2004): Koti, koulu ja kasvatus. Kohtaamisia ja rajankäyntejä. Kasvatusalan tutkimuksia 19. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Moberg, Sakari (2001): Integraation ja inklusiivisen kasvatuksen ideologian kehittyminen. Teoksessa Jahnukainen, Markku (toim.): Lasten erityishuolto ja -kasvatus Suomessa. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto.

Naukkarinen, Aimo (2005): Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen? Vuosina 1997–2004

erityisopetuksesta tehtyjä tutkimuksia. Opetushallitus: http://www.edu.fi/julkaisut/laatuaeo.pdf

Naukkarinen, Aimo (2001): Oppiva koulu oppilaan yksilöllisyyden kohtaajana. Teoksessa Jahnukainen, Markku (toim.): Lasten erityishuolto ja -kasvatus Suomessa. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto.

Nygård, Toivo (1998): Erilaisten historiaa. Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Jyväskylä: Atena.

Oliver, Michael (1996): Understanding Disability: From Theory to Practice. London: MacMillan.

Peltonen , Marketta (2000): Suojatyöstä yrittäjyyteen. Vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymisen edellytyksiä. Teoksessa Peltonen, Marketta – Puupponen, Hannu (toim.): Erilaisuus työelämän voimavarana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Poussu-Olli, Hanna-Sofia (1999): To be a Disabled University Student in Finland. Disability & Society 14, 103–113.

Puupponen, Hannu (2006): Esteettömyys yliopistojen verkkosivuilla. Vammaisen henkilön tiedonsaanti www-sivuilta opiskelujärjestelyjen arvioimiseksi. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä yliopisto. Erityispedagogiikan laitos.

Pääkkölä, Eija (2004): Kohti esteetöntä yliopistoa. Opiskelijoiden kokemuksia Jyväskylän yliopiston opiskeluympäristöstä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä yliopisto. Erityispedagogiikan laitos.

Rantamaa, Paula (2001): Ikä ja sen merkitykset. Teoksessa: Sankari, Anne – Jyrkämä, Jyrki (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa. Tampere: Vastapaino.

Reinikainen, Marjo-Riitta (2007): Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavt diskurssit. Yhteiskunnallis-diskursiivinen näkökulma vammaisuuteen. Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 304. http://dissertations.jyu.fi/studeduc/9789513928469.pdf

Riddell, Sheila – Tinklin, Teresa – Wilson, Alastair (2004): Disabled Students and Multiple Policy Innovations in Higher Education. Final Report to the Economic and Social Research Council. htttp://www.ces.ed.ac.uk/PDF%20Files/Disability_Report.pdf  

Rimpelä, Matti (2004): Ammattikorkeakoulujen vastuu opiskeluympäristön kehittämisessä. Alustus Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2004 -tutkimuksen julkistamistilaisuuden yhteydessä pidetyssä seminaarissa 23.9.2004.

Rioux, Marcia H. (1997): Disability: The Place of Judgement in a World of Fact. Journal of Intellectual Disability Research 41 (2), 102–111.

Sahlin, Richard (2004): Diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder inom utbildningsområd. Stockholm: Jure Förlag AB.

Saloviita, Timo (2000): Vaikeavammainen henkilö työelämässä – tuetun työllistämisen vaihtoehto. Teoksessa Peltonen, Marketta – Puupponen, Hannu (toim.): Erilaisuus työelämän voimavarana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Savela, Annamari – Hakulinen, Tuovi (2001): Esteettömyyden toteuttaminen tulevaisuudessa Helsinki: Stakes. Aiheita 4/2001.

Somerkivi, Pirjo (2000): Olen verkon silmässä kala. Vammaisuus, kuntoutuminen ja selviytyminen sosiaalisen tuen verkostoissa. Kuopio: Kuopin yliopisto.

Suutari, Minna (2002) Nuorten sosiaaliset verkostot palkkatyön marginaalissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Säntti, Janne (1999): Opiskelukyvyn jäljillä. Helsinki: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs.

Tarkki, J (1998): Tasa-arvo umpikujassa? Teoksessa: Tarkki, J – Petäjäniemi, T (toim.): Tasa-arvo. Saavutuksia ja haasteita. Jyväskylä: Atena. Sitran julkaisusarja 197.

Teittinen, Antti (2000a) Vammaiset ihmiset ja uudistuneet palvelurakenteet. Teoksessa: Peltonen, Marketta – Puupponen, Hannu (toim.): Erilaisuus työelämän voimavarana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Teittinen, Antti (2000b): Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja 65. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Tinklin, Teresa – Hall, John (1999): Getting Round Obstacles: Disabled Students' Experiences in Higher Education in Scotland. Studies in Higher Education 24, 183194.

Turun yliopisto 18.11.2002. Esteetön UTU-työryhmän muistio. http://www.utu.fi/esteeton_UTU/Esteeton_UTU-muistio.pdf

Tolonen, Tarja (2005): Sosiaalinen tausta, sukupuoli ja paikallisuus nuorten koulutussiirtymissä. Teoksessa: Aapola, Sinikka – Ketokivi, Kaisa (toim.): Polkuja ja poikkeamia – aikuisuutta etsimässä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Urponen, Helka (1989): Varhain sairastuneen ja vammaisen sosiaalinen selviytyminen : sosiologinen seurantatutkimus pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten sosiaalisesta selviytymisestä varhaisaikuisuudessa. Turun yliopiston julkaisuja

Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta 11.5.2006. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:9. http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/sospa/shvam/vammpol.htx.i1168.pdf

Vehmas, Simo (2005): Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki. Gaudeamus.