ESOK-hanke 2006-2011

Viestintä

Opiskelijoille suunnatun tiedotuksen ja neuvonnan sekä korkeakoulun ulkoisen ja sisäisen viestinnän hyvät käytännöt.

Esteetön Word-dokumentti

ABC

Microsoft Word on tällä hetkellä yleisimmin käytetty tekstinkäsittelyohjelma, ja .doc-tiedostomuoto yleisin tekstidokumentin muoto. Word-tiedostoja voidaan käyttää luotaessa muita tiedostoja kuten pdf- tai html-tiedostoja, ja siksi niiden esteettömyyteen on tärkeä kiinnittää huomiota. Word-tiedostojen esteettömyyden parantamiseksi voidaan tehdä monia asioita.

 • Dokumentin rakenne tyylejä käyttäen.
 • Tekstivastikkeet kuville.
 • Taulukot tyylillä ja otsikoiden.
 • Korkea kontrasti tekstin ja taustan välillä.
 • Selkeä ja yksinkertainen kieli ja sisältö helposti navigoitavissa.
 • Päätteettömät fontit.

Esteetön Word-dokumentti

Esteettömyys ja PDF-tiedostot

PDF-tiedostoa käytetään paljon verkossa, koska se säilyttää sisällön ulkoasun samana kaikissa käyttöjärjestelmissä sekä tulostettaessa. Toistaiseksi pelkkä PDF-muoto ei kuitenkaan ole riittävä, koska esimerkiksi ruudunlukijaa käyttävälle PDF-tiedosto voi olla lähes saavuttamaton. Esteettömin toimintatapa on tarjota sekä PDF- että HTML-tiedosto. PDF-tiedostojen esteettömyydessä on huomioitava seuraavat ominaisuudet:

 • Tiedoston tulee sisältää tekstiä. (ei esim. skannattuja kuvia).
 • Vaihtoehtoiset tekstikuvaukset kuvissa ja vuorovaikutteisissa lomakekentissä.
 • Lukemisjärjestys ja dokumentin rakennekoodit on määritelty.
 • Navigointiapuvälineet (linkit, kirjanmerkit, otsikot, sarkainjärjestys).
 • Dokumentin kieli on asetettu.
 • Avustavaa ohjelmaa (esimerkiksi ruudunlukuohjelma) haittaamaton suojaus.
 • Vuorovaikutteiset lomakekentät.

Esteettömyys ja PDF-tiedostot

Esteettömyys esitysgrafiikassa

Esitysgrafiikkaa, yleisimmin PowerPoint-esityksiä, käytetään monimuotoisesti kokouksissa ja lähiopetuksessa, mutta myös verkossa ja etäopetuksessa. Esteettömät esitykset ottavat huomioon hyvän luettavuuden ja osanottajien tarpeet saada informaatio käyttöönsä eri aistikanavien kautta ja erilaisissa muodoissa. Miten huomioida esteettömyys esitysgrafiikassa?

 • Käytä valmiita diamalleja.
 • Varmista korkea kontrasti tekstin ja taustan välillä.
 • Anna tekstivastikkeet kuville ja videoja äänileikkeille.
 • Jaa teksti lyhyisiin kappaleisiin ja käytä vähintään 24 pisteen tekstiä.
 • Käytä korostamiseen lihavointia kursivoinnin ja alleviivauksen sijaan.
 • Päätä luetelmat ja listat välimerkkeihin.
 • Huomioi yleisö luentotilanteessa.

Esteetön esitysgrafiikka

Esteetön html

Pikavinkkejä ja perusteellista ohjeistusta www-sivujen esteettömyyden parantamiseen. Esteettömän www-sivun voi rakentaa huomioimalla muun muassa seuraavat kohdat:

 • Käytä alt-attribuuttia selittämään kuvan tehtävä.
 • Tee linkkitekstistä sellaisenaan ymmärrettävä. Vältä "klikkaa tästä" -tyyppisiä linkkitekstejä.
 • Käytä otsikoita, listoja ja yhtenäistä rakennetta. Käytä CSS:ää sommitteluun ja tyyliin kun mahdollista.
 • Tee taulukoiden rivien lukemisesta ymmärrettävää. Tee yhteenveto.
 • Tarkista lopputulos.

Esteetön html

Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla

Korkeakoulujen verkkosivujen esteettömyysarvioinnissa selvitettiin, miten hyvin opiskelun esteettömyyttä kuvailevaa tietoa oli saatavissa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkkosivuilta keväällä 2008. Tiedon etsintää tehtiin ensisijaisesti opintojen aloittamista harkitsevan vammaisen henkilön kannalta. Arvioijat navigoivat sivuilla ja käyttivät apunaan hakupalveluja tietojen löytämiseksi. Lisäksi testattiin verkkosivujen teknistä esteettömyyttä useilla eri ohjelmilla.

Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla

Esteetön sisällöntuotanto

ESSI - Esteetön sisällöntuotantosivusto on kaikille avoin verkkokurssi, joka ohjaa tekemään esteettömiä verkkoaineistoja. Sivusto sisältää ohjeita ja opastusta esteettömien verkkosivujen tekemiseen ja testaamiseen sekä verkkoon kirjoittamiseen.

ESSI - Esteetön sisällöntuotantosivusto

Esteetön verkkoviestintä.

Tulkatun tilaisuuden järjestäminen

Tulkkaus mahdollistaa esteettömän osallistumisen. Tulkkausta tarvitaan silloin, kun henkilöillä ei ole yhteistä kieltä tai kuulovamma haittaa heidän välistä kommunikaatiotaan.

 • Mieti kenelle haluat tarjota tulkkauksen - ohderyhmä määrittää käytettävän kielen ja tulkkausmenetelmän.
 • Ota yhteyttä lähimpään tulkkikeskukseen tai tulkkipalveluja tuottavaan yritykseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Varaudu kertomaan tarkat tiedot tapahtumasta tulkkipalvelulle.
 • Huomioi tulkit ja tulkkausta seuraavat istumapaikkojen sijoittelussa.
 • Muista, että tulkki on aina vaitiolovelvollinen.

Tulkatun tilaisuuden järjestäminen