ESOK-hanke 2006-2011

Työkaluja yhdenvertaisuuden arvioimiseen ja kehittämiseen

Broadened perspectives in eduacation

Puntari

Karoliniska institutetissa käytetty opetuksen yhdenvertaisuuden kartoitus-/arviointimenetelmä, jossa opiskelijat tutkivat saamaansa opetuksen yhdenvertaisuutta sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisyyden, uskonnon sekä vammaisuuden suhteen. Tarkastelun kohteina ovat muun muassa kurssikirjallisuus, oppitunnit, laboratoriotyöt, demonstraatiot, projektit, kliiniset työt, potilaskontaktit, psyykkinen ja fyysinen ympäristö. Broadened perspectives in education (.pdf, 46 sivua, 365kt).

Equality – Diversity Impact Assessment

Iso-Britannialainen menetelmä korkeakoulujen politiikkojen vaikutusten arvioimiseksi. Arvioinnin tarkoituksena on politiikkojen ja käytäntöjen systemaattinen analyysi. Vastuut jaetaan kaikki oppilaitoksen toiminnat kattavan, järjestelmällisen arvioinnin takaamiseksi. Politiikat luokitellaan niiden arvottamiseksi yhdenvertaisuuden suhteen. Prosessista laaditaan ja julkaistaan raportti niin, että koko henkilöstö ja kaikki opiskelijat saavat tiedon muutoksista, joita tehdään.

Equality – Diversity Impact Assessment –arvioinnin suomennos (.doc, 28 sivua, 214kt)

Tools for Diversity

Tools for Diversity -projektissa on kehitelty yksilöllisen ja yhteisöllisen moninaisuuskompetenssin tilaa arvioiva mittari, jolla käyttäjä arvioi sekä omia että työyhteisönsä tietoja, taitoja ja asenteita liittyen sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, etniseen ja kulttuuriseen alkuperään, ikään, kieleen ja ideologiaan. Mittarin lisäksi kokonaisuuteen kuuluu opetussuunnitelma ja käsikirja kehittämistä kaipaavien osa-alueiden koulutuksen toteuttamiseen.

Tools for Diversity -projekti.

Tools for Diversity -projektikoordinaattoreiden haastattelu.