ESOK-hanke 2006-2011

Opetuksen ja ohjauksen hyvät esteettömyyskäytännöt – seminaarin palaute

<h3>1. Löysitkö uusia yhteistyökumppaneita esteettömyyden edistämistoimintaan?</h3>
<img style="padding: 1em;" alt="Taulukko 1: Yhteistyökumppaneiden löytäminen" src="http://esok.jyu.fi/koulutus/esok08/taulukko1/">
<h4>Toiveita ja kehittämisideoita:</h4>
<p><ul>
<li>Yhdistysten ja liittojen toiminnan esittely ESOK-portaalissa.</li>
<li>Posterisession järjestäminen: ESOKin ja kumppaneiden työ paremmin esille</li>
<li>Pienemmät ryhmät työpajatyöskentelyyn</li>
<li>Enemmän aikaa keskustelulle myös työpajassa</li>
</ul></p>
<h4>Kiitoksia:</h4>
<p><ul>
<li>Jatkakaa tällaista teemaryhmä-työskentelyä kuin seminaarissa oli.</li>
<li>Järjestäkää vastaavanlaisia "aivoriihejä"</li>
</ul></p>
<h3>2. Saitko käyttöösi sopivaa materiaalia ja tietoa opetukseen ja ohjaukseen liittyvistä hyvistä esteettömyyskäytännöistä?</h3>
<img style="padding: 1em;" alt="Taulukko 2:tietoa ja materiaalia hyvistä käytännöistä" src="http://esok.jyu.fi/koulutus/esok08/taulukko2/">
<h4>Toiveita ja kehittämisideoita:</h4>
<p><ul>
<li>Tietoa apuvälineistä</li>
<li>Tiiviitä tietopaketteja esteettömyydestä paksujen kirjojen sijaan</li>
<li>Keskinäiselle tiedon jakamiselle ja keskustelulle lisää aikaa työpajoissa</li>
<li>Painettuja oppaita</li>
<li>Konkreettisia käytäntöjä, vähemmän pohdintaa siitä, mitä esim. ADHD on</li>
</ul></p>
<h3>3. Antoiko seminaari uusia ideoita ja voimavaroja oppilaitoksenne esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämistyöhön?</h3>
<img style="padding: 1em;" alt="Taulukko 3: Ideoita ja voimavaroja esteettömyystyöhön" src="http://esok.jyu.fi/koulutus/esok08/taulukko3/">
<h4>Toiveita ja kehittämisideoita:</h4>
<p><ul>
<li>Argumenttipankki inkluusion puolestapuhujille</li>
<li>Valmista materiaalia, jolla voisi tiedottaa.</li>
<li>ESOKin järjestämiä koulutuksia oppilaitoksissa henkilökunnalle (seminaareihin osallistujat ovat jo kiinnostuneita ja edistävät asioita, nyt pitäis tavoittaa muutkin toimijat).</li>
</ul></p>
<h4>Kiitoksia:</h4>
<p><ul>
<li>Olkaa tyytyväisiä nyt saavuttamaanne tulokseen.</li>
<li>Inkluusioluento antoi paljon.</li>
</ul></p>
<h3>4. Kommentteja seminaarin toteutuksesta ja sisällöstä</h3>
<h4>Puheenvuorot</h4>
<p><b>Johanna Haahtela</b></p>
<p><ul>
<li>Ajankohtainen katsaus korkeakoulupolitiikan tilanteeseen, esteettömyyden merkitys oli esillä.</li>
<li>Opetusministeriön läsnäolo tärkeä.</li>
<li>Ajatuksia herättävä, mielenkiintoinen puheenvuoro. Olisi tärkeää päästä vaikuttamaan erityisesti kansainväliseen kehitykseen.</li>
<li>OPM:n edustaja mukaan keskusteluihin, jotta voisi viedä viestiä rahanjakoportaikon suuntaan.</li>
</ul></p>
<p><b>Alison Cox</b></p>
<p><ul>
<li>Konkreettinen ja omaa esteettömyystyötä eteenpäin vievä.</li>
<li>Hyvä saada ulkopuolista näkökantaa, laadun ja inkluusion yhteys hyvin esille.</li>
<li>Päivien parhaita esityksiä, ajatuksia herättävää, mieleen jäävää.</li>
</ul></p>
<p><b>Paula Pietilä</b></p>
<p><ul>
<li>Antoisa ja realistinen katsaus nykytilaan.</li>
</ul></p>
<p><b>Ulla Virtanen</b></p>
<p><ul>
<li>Innostava esitys, tarpeellinen ja käyttökelpoinen työkalu.</li>
<li>Seminaarin parasta antia.</li>
</ul></p>
<p><b>Puheenvuorot yleensä:</b></p>
<p><ul>
<li>Kaikilla riittävän hyvä ulosanti ja asiat mielenkiintoisia.</li>
<li>Kansainväliset ja kansalliset käytännöt hyviä.</li>
</ul></p>
<h4>Työpajat</h4>
<p><b>Toiveita ja kehittämisideoita:</b></p>
<p><ul>
<li>Mielellään olisi osallistunut useampaankin työpajaan.</li>
<li>Työpajojen yhteenveto- eli keskusteluosuudet oli tosi lyhyitä (1/2 h). Tunti olisi ollut hyvä, silloin kysymyksiä ja huomioita olisi voinut vaihtua enemmän ristikkäin työpajojen välillä (monellakin oli kai tunne, että olisi ollut kiva olla useammassa pajassa yhtä aikaa).</li>
<li>Työpajan vetäjiksi toivon jatkossa henkilöitä, jotka osaavat hyödyntää ryhmän tietotaitoa ja olla itse enemmän koordinaattorina.</li>
<li>Miten päästäisiin asioissa eteenpäin, konkreettiseen kokemuksien vaihtoon ja uusien käytänteiden synnyttämiseen? Kaikille on varmasti tällä hetkellä selvillä mitä esim. inkluusio on eli eri tahot yhteen hyviä käytäntöjä vaihtamaan ja ideoimaan!</li>
<li>Olin pettynyt siihen, että tässä vaiheessa vielä suunniteltiin ja mietittiin. olisi ollut hauskempaa miettiä konkreettisia toimia.</li>
</ul></p>
<p><b>Kiitoksia:</b></p>
<p><ul>
<li>Työpajoille varattu kerrankin riittävästi aikaa.</li>
<li>Olin työpajatyöskentelyyn oikein tyytyväinen. Paljon osaamista ja tietoa oli kerääntynyt mukavaan joukkoon!</li>
<li>Puheenvuorot olivat hyviä ja työpaja toiminta mielekästä.</li>
<li>Työpajoissa oli miellyttävän avoin keskusteleva tunnelma. En ole ollut asiassa ennemmin mukana, joten hieman oli vaikeuksia päästä "vauhtiin mukaan".</li>
<li>Hienoa on myös, että työpajoista saatava materiaali on saatavissa nettisivuiltanne.</li>
<li>Työpajatyöskentely antoi ihan konkreettisia malleja ja vinkkejä oman organisaation suunnitelmatyöhön.</li>
</ul></p>
<h4>Järjestelyt yleensä</h4>
<p><b>Toiveita ja kehittämisideoita:</b></p>
<p><ul>
<li>Ehdottomasti puhuttava mikrofoniin, torstain yleisöluento jäi kuulumatta.</li>
<li>Ekana päivänä ohjelma olisi voinut jatkua pidempään iltapäivällä. Esim. olisi voinut pitää pidemmän teemaryhmäsession (jossa vaikka keskellä hapenottotauko) ja myöhentää vastaavasti iltapäivän ohjelmaa.</li>
<li>Ajankohta olisi voinut siis olla ehkä myöhemmin keväällä tai jo heti alkuvuodesta.</li>
</ul></p>
<p><b>Kiitoksia:</b></p>
<p><ul>
<li>Toteutus oli mielestäni onnistunut ja monimuotoinen.</li>
<li>Kaiken kaikkiaan seminaarin käytännön järjestelyt onnistuivat mielestäni kiitettävästi.</li>
<li>Iltaohjelma oli mielenkiintoinen.</li>
<li>Yleisesti ottaen seminaarijärjestelyt, oman työpajan toiminta sekä puheenvuorot vastasivat odotuksia ja olivat erittäin antoisia!</li>
<li>erittäin antoisa ja mielenkiintoinen sekä tärkeän asia puolesta toimiva seminaari!</li>
</ul></p>
<h3>5. Muut terveisiä ja kehittämisajatuksia ESOK-hankkeelle.</h3>
<h4>Toiveita ja kehittämisideoita:</h4>
<p><ul>
<li>Seminaareja voisi vielä tarkemmin kohdentaa, sillä muuten jäädään helposti aika yleiselle tasolle.</li>
<li>Koulutusta olisi kiva saada aiheesta lukivaikeus ja apuvälineet.</li>
<li>Korkeakoulujen vastuu apuvälineistä on myös tärkeä kysymys.</li>
<li>Yhteistapaamiset ovat hyödyllisiä.</li>
<li>Konkreettisia "välineitä" opettajan työn arkeen tarvitaan.</li>
<li>ESOKin verkkosivuilla voisi olla vielä parempi linkitys kaikkiin korkeakoulujen esteettömyyskäytäntöihin ja suosituksiin.</li>
<li>Mietityttää myös ettei paikalla ollut yliopistojen oikeita päättäjiä.</li>
</ul></p>
<h4>Kiitoksia:</h4>
<p><ul>
<li>Seminaareja voisi vielä tarkemmin kohdentaa, sillä muuten jäädään helposti aika yleiselle tasolle.</li>
<li>ESOK-hanke on hyvä ja tarpeellinen.</li>
<li>Jatkakaa samaan malliin! Oletteko miettineet (siis varmaan olette) mitä tapahtuu, kun ESOK-hanke päättyy? Toivon mukaan ei pääty, koska tämän kevään aikana on selviä merkkejä siitä, että eri oppiaineissa on herätty tekemään esteettömyyteen ja erityisjärjestelyihin liittyviä suosituksia. Esok työtä siis tarvitaan.</li>
<li>YMielenkiintoiset päivät olivat minulle, koska olen vasta aloittelemassa tämän hankkeen puitteissa, sain jonkinlaisen kokonaiskäsityksen siitä missä mennään ja se oli hyvä.</li>
<li>Erilaisen oppijan käsikirja, loistojuttu!</li>
<li>Erittäin hyvä seminaari toivotaan, että käytäntö jatkuu</li>
</ul></p>
<h3>Yhteenveto</h3>
<p>ESOK-hankkeen toimintaa pidettiin tärkeänä, ja seminaaria mielenkiintoisena ja antoisana.</p>
<p>Kaivattiin valmista materiaalia, välineitä ja lyhyitä oppaita, joilla voisi tiedottaa ja jota voisi hyödyntää omassa työssä. ESOKilta toivotaan koulutusta, konkreettisia välineitä, ESOKin verkkosivuille linkitys korkeakoulujen esteettömyyskäytäntöihin ja suosituksiin.</p>
<p>Puhujat koettiin hyviksi ja mielenkiintoisiksi.</p>
<p>Työpajatyöskentely sai kiitosta mutta samalla keskustelulle toivottiin lisäaikaa ja pienempiä ryhmiä toimivuuden parantamiseksi. Toivottiin myös, että työpajoissa mentäisiin syvemmälle konkretiaan käsitteiden avaamisen sijaan.</p>
<h3>Suunnitellut toimenpiteet palautteen perusteella</h3>
<p>Valtakunnallisen esteettömyysseminaarin, 16.-17.4. -08 palautteiden ja kokemusten
johdosta olemme tehneet toimenpidesuunnitelman. Tavoitteena on vastata palautteissa
esiin nousseisiin toiveisiin sekä huomioida ne seuraavan valtakunnallisen
esteettömyysseminaarin valmisteluissa – seminaari pidetään 22.-23.4. -09
pääkaupunkiseudulla.</p>
<h4>Järjestöt, korkeakoulujen yhteyshenkilöt ja ESOK vahvemmin esiin
</h4>
<p>Luomme ESOK-portaaliin tilan, johon pyydämme järjestöiltä ja korkeakouluilta lyhyet
esittelyt. Kukin taho voi kertoa esteettömyyden edistämistoimista sekä
mahdollisuuksistaan tarjota asiantuntemusta muiden käyttöön. Lisäksi pyydämme
kaikilta yhteystiedot keskinäisten yhteydenottojen mahdollistamiseksi.</p>
<p>Seuraavassa seminaarissa järjestämme esittelytilan, johon kaikki kiinnostuneet
voivat tuoda esitteitä, postereita sekä muuta esteettömyyden edistämiseen liittyvää
materiaalia. Samassa yhteydessä järjestetään apuvälineitä esittelevä osasto.
Apuvälineistä tullaan kokoamaan tietoa myös ESOK-portaaliin.</p>
<h4>Argumentteja inkluusion puolesta</h4>
<p>Korkeakoulutoimijat kaipaavat tietoa ja näkökulmia, joilla esteettömyyden
edistämistä voidaan perustella mm. korkeakoulujen johdolle ja yhteistyötahoille.
Tähän toiveeseen vastasi mm. Alison Coxin pitämä seminaariesitys, joka löytyy
ESOK-portaalista (linkki tähän)</p>
<p>ESOk-portaalissa on jo paljon materiaalia, josta löytyy esteettömyyttä ja
yhdenvertaisuutta tukevaa tietoa. Tätä tullaan lisäämään mm. pyytämällä teemaan
liittyviä artikkeleita sekä luomalla portaaliin asiantuntijarekisteriä.</p>