ESOK-hanke 2006-2011

ESOK esteettömyysseminaari 16.-17.04.2008

Seminaariesitykset ja työpajojen aineistot

Seminaarin ja työpajojen aineistoihin on tulossa vielä muutamia täydennyksiä. Monissa pajoissa käynnistynyt "Open ohjeiden" kehittely jatkuu verkkotyöskentelynä. Valmiita ohjeita on odotettavissa syksyllä 2008.

Seminaariesitykset

Seminaariesitykset keskiviikkona 16.04.08

Seminaariesitykset torstaina 17.04.08

Työpajat

1. Mielenterveyden vaikeudet ja hyvät käytännöt

2. ADHD & Aspergerin oireyhtymä ja hyvät käytännöt

3. Luki-vaikeus ja hyvät käytännöt

4. Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisen hyvät käytännöt

5. Inclusive teaching is good practice

5. What every student should know of inclusion

Esitykset keskiviikkona 16.04.08

Good Accessibility Practices. Alison Cox PowerPoint-tiedosto 1.6 Mt.

Liikkumisen esteistä ajan hallintaan. Hyvät esteettömyyskäytännöt -seminaariesitys. Paula Pietilä PowerPoint-tiedosto 43 kt.

Liikkumisen esteistä ajan hallintaan. Hyvät esteettömyyskäytännöt -raportti. Paula Pietilä PDF-tiedosto 187 kt.

Esitykset torstaina 17.04.08

Tools for Diversity. Hanke monimuotoisuuden systemaattiseen kehittämiseen. Ulla Virtanen PowerPoint-tiedosto 839 kt.

Työpajojen aineistot

1. Mielenterveyden vaikeudet ja hyvät käytännöt

 • Työpajan ohjaus: Eija Rautakorpi, Mielenterveyden keskusliitto.
 • Alustukset: Henriette Hämeenaho, YTHS, Kristina Kunttu, YTHS, Ritva Partanen, Suvimäen klubitalo,
 • Työpajan sihteeri: Hannu Puupponen, ESOK-hanke.

Työpajaan osallistujien enemmistö oli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstöä eri puolilta Suomea. Oman opetus- ja ohjaustyön kehittämisen lisäksi mielenterveyskysymykset kiinnostivat oman oppiaineen sisällöllisenä kysymyksenä. Lisäksi mielenterveyttä tarkasteltiin työllistämisen, vertaistuen, tasa-arvotyön ja terveydenhuollon kannalta. Korkeakoulujen henkilöstön lisäksi työpajassa olivat edustettuna toisen asteen koulutus, opiskelijaterveydenhuolto ja järjestöt.

Useimpia ryhmässä kiinnosti, millaisia kokemuksia ja toimintatapoja muissa korkeakouluissa on, miten tukitoimia on organisoitu. Ajankohtaisia olivat myös korkeakoulujen kriisioppaiden laatiminen, mielenterveyshankkeet opinnäytetyöt.

Työpajan keskusteluissa pohdittiin, mitä on mielenterveys ja millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö. Alustuksissa tutustuttiin Klubitalojen toimintaan, opiskelijoiden mielenterveyskysymyksiin YTHS:ön työssä ja esiintymisjännitämiseen.

Ryhmän työskentely tuotti ideoita ja aineistoa ohjeistuksen laatimista varten. Kehittelyä jatketaan verkkoympäristössä. Ohjeet ja käytäntöjen kuvaukset tulevat saataville ESOK-portaalin hyvien käytäntöjen sivulle.

Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö? Eija Rautakorpi. PowerPoint-tiedosto 13 Mt.

Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö? Eija Rautakorpi. Word-tiedosto 78 kt.

Suvimäen klubitalo. Ritva Partanen. PowerPoint-tiedosto 1,5 Mt.

Suvimäen klubitalo. Ritva Partanen. Word-tiedosto 49,5 kt.

Nykyopiskelijakin jännittää esiintymistä, mikä avuksi? Alustus. Kristina Kunttu. PowerPoint-tiedosto 1,6 Mt.

Nykyopiskelijakin jännittää esiintymistä, mikä avuksi? Artikkeli. Kristina Kunttu. PDF-tiedosto 104 kt

2. ADHD & Aspergerin oireyhtymä ja hyvät käytännöt

 • Työpajan ohjaus: Juha Nieminen, Helsingin yliopisto.
 • Alustukset: Jan-Mikael Fredriksson, Autismi- ja Aspergerliitto, Kimmo Kuusela, YTHS, Maria Mauno, Helsingin työvoimatoimisto, Kalle Partanen, Autismisäätiö, Marjatta Sievers, ADHD-liitto.
 • Työpajan sihteeri: Minna Koskinen, ESOK-hanke.

Työpajassa perehdyttiin ADHD ja Asperger -opiskelijoiden erityispiirteisiin ja käytiin vilkasta keskustelua eri tukitoiminnoista, resursseista ja hyvistä käytännöistä. Ryhmässä keskusteltiin olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja pohdittiin diagnoosin tarvetta ja merkitystä palvelujen perusteena. Keskustelussa todettiin myös, että esteettömyys tulisi liittää osaksi korkeakouluissa parhaillaan käynnissä olevaa laatutyötä.

Keskustelujen ja pienryhmätyöskentelyn päätteeksi työpajassa koottiin konkreettisia ohjeita ADHD ja Asperger -opiskelijoiden huomioimiseen sekä tietoa tarjolla olevista palveluista korkeakouluissa, järjestöissä ja työvoimapalveluissa.

Työpajan muistio

3. Luki-vaikeus ja hyvät käytännöt

 • Työpajan ohjaus: Heli Turja, Erilaisten oppijoiden liitto.
 • Alustukset: Minna Apajalahti, Satu Eerola, Tampereen yliopisto, YTHS, Helena Koskimies, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 • Työpajan sihteeri: Merja Ylönen, ESOK-hanke.

LUKI-teemaan liittyvä keskustelu alkoi verkkoympäristössä ennen seminaaria. Ensimmäisen seminaaripäivän työpajatyöskentely alkoi alustuspuheenvuoroilla, joissa käsiteltiin muun muassa yliopisto-opiskelua opintopsykologin näkökulmasta.

Ensimmäisen päivän yhteenvedossa todettiin, että korkeakouluihin tulee luoda järjestelmät, kuinka erilaisen, monenlaisen sekä kaikenlaisen oppijuuden parissa toimitaan. Keskeiseksi tehtäväksi nousee henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen. Diagnosointiin liittyy ja tullee liittymään haasteita, kun pohditaan millaisia ja kenen antamia lausuntoja opiskelijoilta edellytetään ennen erityisjärjestelyjen saamista. Tärkeänä pidettiin myös opiskelijan omaa osallisuutta – jokaisen opiskelijan on otettava vastuu omasta oppimisestaan. Kuitenkin siten, että ympäristö tukee opiskelijan työskentelyä. Lopuksi todettiin, että ”oppiminen on taito, jota voi oppia”.

Toisen seminaaripäivän työpajan teemoiksi nousivat 1) vuorovaikutus ja viestintä, 2) opiskelu, opetus ja ohjaus, 3) oppimateriaalia ja 4) ryhmätyöt ja sosiaalinen toiminta. Työpajan teemoista tehdään yhteenveto ja keskustelua on mahdollista jatkaa vielä verkkoympäristössä. Teemoista keskusteltiin pienryhmissä sekä koottiin ajatuksia ja hyviä käytäntöjä. Näiden pohjalta lähdetään rakentamaan ohjeistuksia lukivaikeuden huomioimiseen opetuksessa ja ohjauksessa.

Minä oppijana yliopistossa - opintopsykologisia näkökulmia. Satu Eerola.

4. Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisen hyvät käytännöt

 • Työpajan ohjaus: Panu Artemjeff, Sisäministeriö.
 • Alustukset: Paula Pietilä, Turun yliopisto, Ulla Virtanen, Tampereen aikuiskoulutuskeskus.
 • Työpajan sihteeri: Anja Manninen, Diakonia ammattikorkeakoulu.

Työpajan kuvaus odotettavissa lähiaikoina.

Työpajan avaus. Panu Artemjeff PowerPoint-tiedosto 197 kt.

Korkeakoulujen yhdenvertaisuustyön hyvät käytännöt. Paula Pietilä PowerPoint-tiedosto 73 kt.

Suunnittelun vaiheet, Työpajaharjoitus Word-tiedosto 39 kt.

Tools for Diversity. Hanke monimuotoisuuden systemaattiseen kehittämiseen. Ulla Virtanen PowerPoint-tiedosto 839 kt

5. Inclusive teaching is good practice

 • Työpajan ohjaus: Alison Cox, BRITE Centre, Edinburgh.
 • Työpajan sihteeri: Elina Lehtomäki, Jyväskylän yliopisto.

Työpajassa Alison Cox ohjasi osallistujat (9) tarkastelemaan omaa oppilaitostaan tai organisaatiotaan ja sen opetusta, identifioimaan inkluusiota edistäviä ja estäviä tekijöitä. Alison aloitti yleisestä väitteestä "ei sitä voida toteuttaa" eli johdon ja kollegoiden myyteistä ja luuloista. Hän korosti, että on tarpeen löytää perustelut, miksi saavutettavuus on tärkeää. Tämän jälkeen johto ja kollega tarvitsevat vastauksia ja tietoa siitä, miten saavutettavuus ja esteettömyys toteutetaan.

Alison esitti eri lähteistä keräämiään, hyvää opetusta ja inkluusiota kuvaavia organisaation toimintaperiaatteita, ja tarjosi esimerkkejä niitä edistävistä ja estävistä tekijöistä. Esteet ovat ennen kaikkea rakenteellisia (politiikat, toimintaperiaatteet, strategiat, ohjelmat) ja asenteellisia; ja asenteiden muuttaminen on kaikkein vaativinta.

Jokainen osallistuja syventyi yhteen Alisonin keräämistä hyvistä toimintaperiaatteista, esim. "Oppilaitoksen kulttuuriin kuuluu rohkaista jokaista opiskelijaa tekemään parhaansa ja jakaa vastuu hyvän opetuksen ja laadukkaiden oppimiskokemusten tarjoamisesta". Osallistujat tarkastelivat ja kirjasivat periaatteen toteuttamista edistäviä ja estäviä tekijöitä oman organisaationsa toiminannassa. Lisäksi osallistujat esittivät toimenpiteitä ja ideoita. Tämän jälkeen havaintoja, toimenpiteitä ja ideoita pohdittiin pareittain. Lopuksi asiat keskusteltiin ryhmässä.

Työtapa ryhmässä oli erittäin osallistava, ja omien havaintojen pohdinta parin kanssa toi uusia näkökulmia laajempaan keskusteluun. Työpajan keskustelu tuotti välineitä organisaatioiden toimintaperiaatteiden, kulttuureiden, opetuksen, piintyneiden luulojen ja myyttien kriittiseen tarkasteluun.

Introducing the Launch PAD. Alison Cox Word-tiedosto 49 kt.

Launch PAD – "Good Practice" Headline Statements. Alison Cox Word-tiedosto 27 kt.

5. What every student should know of inclusion

 • Työpajan ohjaus: Anne-Dore Stein, Evangelische Fachhocschule, Darmstadt.
 • Työpajan sihteeri: Eila Burns, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Anne-Dore explained what inclusion means to her organisation and in Germany in general:

 • inclusion is a state of mind
 • cooperation with Diak in Finland and one of the Universities in Budapest to create a study course together
 • the term inclusion originates from Australia where the debate on integration and inclusion began
 • the complexity of identity building (in diverse groups)
 • persons should have a choice to choose in which group to belong to, where to live, study.
 • help of technology, educators should try to find ways to include everyone, for example, a deaf child included in music project - change of mindset.

Master's study programme on Inclusion

 • Main fields of study: Theory of Inclusive Ed ; Ethics in Inclusive ed. ; Contributions of Humanities; Fundamentals of Law and Social Sciences/ Social Knowledge; Action work forms of Inclusive ed.; Inclusive Education as an Applied Science; Research.
 • consists of 27 programmes / modules in 5 years

Additional material introduced by Anne-Dore Stein: