ESOK-hanke 2006-2011

Internationellt samarbete

ESOK-projektet deltar i internationellt samarbete.

De europeiska högskolornas tillgänglighetsguide HEAG uppdateras

Funktionshindrade studerandes informationskälla Higher Education Accessibility Guide (HEAG) –databasen skall förnyas och dess sakinnehåll uppdateras. Man strävar till att ta i användning en uppdaterad kunskap om de europeiska högskolornas tillgänglighet i slutet av år 2009.

Förnyelseprocessen koordineras av Europeiska utvecklingscentret för specialundervisning, The European Agency for Development in Special Needs Education, (http:www.european-agency.org/). Det centrala i verksamhet för Utvecklingscentret för specialundervisning, som är ett självständigt samarbetsorgan för 27 medlemsstaters undervisningsministerier, är likställda möjligheter, tillgänglighet, inklusiv undervisning och utveckling av undervisningens kvalitet.

Representanter för medlemsstaterna deltar i HEAG –databasens förnyelse. Finland representeras av Hannu Puupponen från ESOK-projektet.

Högskolornas tillgänglighetssamarbete startar i Norden

De nordiska högskolornas ansvarspersoner för funktionshinder grundade ett samarbetsnätverk i samband med ett möte i Oslo i april 2008. Deltagarna var eniga om grundandet av nätverket och uppgörandet av reglerna. Arbetsgruppens avsikt, enligt de regler som finjusterades, är att främja utbytet av sakkunskap och erfarenhet mellan de nordiska högskolorna med syfte att förverkliga funktionshindrade studerandes likvärdiga studiemöjligheter.

Handikappades likvärdiga möjligheter till en del av Bologna processen

Avsikten vid konferensen i Brügge 1-4.12.2008, "From Bologna to Bruges and far beyond, Equal opportunities for persons with disabilities", var att utarbeta en PM till Bologna processens ministerkonferens i april 2009, om främjandet av inklusiv praxis och likvärdiga möjligheter för handikappade studerande vid europeiska högskolor.

De europeiska högskolornas tillgänglighetsverksamhet presenterades i Vilnius

Högskolornas tillgänglighetsverksamhet i elva europeiska länder presenterades vid en konferens ”Empowerment and participation of people with disabilities: inclusion in Higher education and employment” i Vilnius 29.09–02.10.2008. Speciellt aktiva var student- och handikapporganisationerna från olika delar av Europa, i synnerhet från de baltiska länderna.

Berätta oss om fungerande praktik!

Känner du till praktiker som gör det lättare att uppmärksamma mångfalden bland studenterna?

Projektet ESOK samlar in kunskap om praktiker och utvecklingsprocesser i högskolorna som hjälper oss att uppmärksamma den mångfald som finns bland studenterna.

Berätta om dina erfarenheter >>