Esok-verkosto

Tietohallinto ja saavutettavuus

Sisältö

Johdanto

Tietohallinto tarjoaa ja kehittää teknologiapalveluja korkeakoulun tarpeisiin. Kokonaisuuteen sisältyvät muun muassa:

 • laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta
 • asentaminen sekä ylläpito (huolto ja tietoturva)
 • käyttäjien opastus, ohjeistus ja koulutus
 • käytön tukeminen ja muut asiakaspalvelutehtävät.

Lisäksi eri korkeakouluilla käytössä on eri tarpeisiin tietokantoja ja palveluita (tutkimus, opetus), joiden ylläpito kuuluu myös tietohallinnon vastuisiin.

Tietohallinto pyrkii monipuoliseen ja nykyaikaiseen palveluun hankkimalla uusimmat versiot ohjelmistoista sekä päivittämällä nopeasti kehittyvää laitteistokantaa opetusta ja tutkimusta tukevaksi.

Muiden julkisyhteisöjen tapaan korkeakouluissa on jo jonkin aikaa koettu toiminnan tehostamisen ja asiakaslähtöisyyden lisäämisen jännitteet hallinnon sähköistämisessä (1 ja 2).

Voutilainen nimeää väitöksessään (2009) käytettävyyden ja saavutettavuuden yhdeksi viidestä ICT-oikeudellisesta periaatteesta, jotka vaikuttavat sähköisen hallinnon kehittämiseen ja toimintaan (1) .

Hänen mukaansa "Saavutettavuusperiaate on hyvin kiinteässä sidoksessa hyvän hallinnon perusoikeudelliseen sisältöön, joten sen sivuuttaminen erityisesti sähköisten asiointipalvelujen toteuttamisessa on vastoin hallinnon lainalaisuusperiaatetta ja viranomaisten velvollisuutta turvata perusoikeuksien toteutuminen. Saavutettavuusperiaatteen huomioiminen turvaa yksilön oikeutta tietoon, yhdenvertaiseen kohteluun ja hyvään hallintoon" (1,196).(Katso myös Hallinnon tehostamisen ja asiakaslähtöisyyden sähköinen suhde).

Korkeakoulujen sähköisten palvelujen kehitys saa opiskelijoilta kiitosta Opetus- ja kulttuuriministeriön kartoituksessa (2012). Laitteistoa, sähköisiä oppimateriaaleja ja tenttimismahdollisuuksia toivotaan runsaammin käyttöön. Samalla kuitenkin kerrotaan ongelmista verkkosivujen, verkko-oppimisympäristöjen, opiskelu- ja opetusjärjestelyjen saavutettavuudessa. Saavutettavuuden edistämiseksi pidetään tärkeänä strategista suunnittelua ja valtakunnallista yhteistyötä (3). Vahvistusta toiveet saavutettavuuden huomioon ottamiseksi saivat tämän suosituksen kartoituksessa Tietohallintostrategiat korkeakouluissa

Tietohallinto voi omalla vastuualueellaan ja yhteistyössä korkeakoulun eri yksiköiden kanssa vaikuttaa edellä mainittuihin ja moniin muihin opiskelun ja osallistumisen mahdollisuuksiin.

Korkeakoulujen tilanteet ja toimintakulttuurit ovat erilaisia, mutta seuraavat suositukset voivat olla lähtökohtana omien saavutettavuusohjeille ja -hankkeille. Suositus ja tarkistuslista ovat saatavilla word-asiakirjoina omien versioiden muokkaamista ja tulostamista varten.

Lähteet

 1. ICT-oikeus sähköisessä hallinnossa - ICT-oikeudelliset periaatteet ja sähköinen hallintomenettely. Tomi Voutilainen. Väitöskirja. Joensuun yliopisto. Edita 2009. Helsinki.
 2. Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys Sami Hautakangas, Vesa Saarinen. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:30
 3. Hitaasti, mutta varmasti? Saavutettavuuden edistyminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla. Johanna Penttilä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:10. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012. Haettu 10.3.2013.

Tietohallinnon saavutettavuussuositukset

1. Saavutettavuus otetaan huomioon tietohallintostrategiassa ja kokonaisarkkitehtuurissa

2. Toiminnan ja ympäristöjen saavutettavuutta kehitetään ja arvioidaan systemaattisesti osana korkeakoulun laadunvarmistusta

 • Suunnitteluun osallistetaan henkilöstön jäseniä ja opiskelijoita, joilla on asiantuntemusta ja/tai kokemusta saavutettavuuden toteuttamisesta, esteistä ja niiden poistamisesta.

3. Tietohallinnon henkilöstöllä on riittävät voimavarat (muun muassa osaaminen ja aika) saavutettavan palvelukokonaisuuden toteuttamiseen

 • tietohallinnon koko henkilöstön osaaminen varmistetaan
 • henkilöstön vastuut ja tehtävät on määritelty selkeästi
 • tietohallintoon on nimetty saavutettavuudesta vastaava(t) henkilö(t).

4. Saavutettavuus otetaan huomioon tietohallinnon asiakkaiden ja henkilöstön kaikessa toiminnassa

 • varmistetaan riittävä ja saavutettava tiedonsaanti kaikille asiakkaille muillakin kuin suomen kielellä
 • hankinnoissa, kehittelyssä ja ylläpidossa otetaan huomioon verkkosivujen, palvelujen, sovellusten ja laitteiden saavutettavuus
 • ohjeet, koulutus ja oppimateriaalit ohjaavat saavutettavuuden toteuttamiseen sisällöillään ja toteutuksellaan
 • koulutusteknologia- ja videopalvelut ovat saavutettavuusvaatimusten mukaiset.

5. Tietohallinto on aktiivinen saavutettavuuden edistämiseksi omassa korkeakoulussa, alueellisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä

Tietohallinnon saavutettavuuden tarkistuslista

Korkeakoulujen tilanteet ja toimintakulttuurit ovat erilaisia, mutta seuraavat kysymykset voivat olla lähtökohtana omien saavutettavuusohjeille ja -hankkeille. Tietohallinnon saavutettavuuden tarkistuslista on saatavilla word-muodossa omien versioiden muokkaamista ja tulostamista varten.

Tietohallinnon henkilöstö

 • Henkilöstö on perehtynyt perusteluihin ja käytäntöihin saavutettavuuden toteuttamiseksi.
 • Kaikki henkilöstön jäsenet ovat perehtyneet palvelemaan kulttuuri- ja kielitaustaltaan, iältään ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita.
 • Henkilöstöllä on käytettävissään tieto vammaisille asiakkaille suunnatuista resursseista (henkilöistä, palveluista ja tietolähteistä).
 • Kaikki henkilöstön jäsenet osaavat tehtävissään ottaa huomioon saavutettavuuden.

Verkkosivut ja -palvelut

 • Korkeakoulun viestinnässä, kuten verkkosivujen suunnittelussa ja materiaalien julkaisemisessa (esimerkiksi Word-, PDF- ja PowerPoint-tiedostot) sekä sosiaalisen median käytössä toteutetaan verkkosaavutettavuuden hyviä käytäntöjä (esimerkiksi WCAG 2.0 AA-taso).
 • Tietohallinnon verkkosivuilla on tieto sitoutumisesta verkkosisältöjen saavutettavuuteen. Esimerkiksi, "Teemme parhaamme, että verkkosivumme olisivat saavutettavat kaikille. Grafiikalle ja kuville on tekstivastineet. Videotallenteet ovat tekstitettyjä ja sanallisesti kuvailtuja niin, että tieto on saatavilla käyttäjille, jotka eivät voi kuulla ääniä tai nähdä videoita. Ehdotukset sivujen saavutettavuuden kehittämiseksi ovat tervetulleita."
 • Keskeiset tiedot ja sisällöt ovat saatavissa muillakin kuin suomen kielellä.
 • Henkilöstön käytössä on saavutettavuuden varmistava julkaisujärjestelmä, verkkosivupohja ja/tai -ohjeistus sivujen laatimiseen.
 • Korkeakoulussa on varauduttu järjestämään yhdenvertainen pääsy verkkosivujen ja -palvelujen sisältöihin, jos ne eivät ole saavutettavia.

Tietotekniikan hankinnat

 • Saavutettavuus otetaan huomioon tietojärjestelmähankinnoissa.
 • Saavutettavuus otetaan huomioon laitehankinnoissa.
 • Saavutettavuus otetaan huomioon korkeakoulun omissa järjestelmä- ja ohjelmistokehittelyissä.
 • Saavutettavuus otetaan huomioon tietokoneluokkien ja työpisteiden kaluste- ja tilaratkaisuissa.
 • Hankintojen ja kehittelyn eri vaiheisiin otetaan erilaiset verkkopalvelujen ja tietojärjestelmien käyttäjät monipuolisesti mukaan.

Henkilöstökoulutus

 • Saavutettavuus sisältyy tietohallinnon järjestämiin henkilöstökoulutuksiin.
 • Verkkosivujen suunnittelijoille, sisällöntuottajille ja ylläpitäjille on tarjolla saavutettavuuden vaatimustason mukainen koulutus.
 • Tietohallinnon koulutusjärjestelyt ja oppimateriaalit ovat saavutettavia. Katso myös Saavutettava opetus.
 • Esteitä sisältävän esityksen tai oppimateriaalin toteuttamiseen yhdenvertaisesti käytettävällä vaihtoehdolla on varauduttu.

Neuvonta, tukipalvelut ja ohjeet

 • Saavutettavuus on otettu huomioon tietohallinnon verkkosivulla, ohjeissa ja julkaisuissa sekä sisällöissä että toteutuksessa.
 • Saavutettavuuteen perehtynyt tekninen tuki on henkilöstön ja opiskelijoiden saatavilla.

Videopalvelut ja reaaliaikainen viestintä

 • Korkeakoulun henkilöstölle on tarjolla koulutus ja tuki reaaliaikaisten esitysten sekä -tallenteiden saavutettavuuden toteuttamiseksi.
 • Tekstitysten ja tekstikuvausten laatimiseen on tarjolla voimavaroja.

Apuvälineteknologia

 • Korkeakoulun eri tiloissa ja/tai palvelimella on käytettävissä tavallisimpia opiskelussa käytettäviä apuvälineitä
  • skanneri ja tekstintunnistusohjelma
  • ruudunluku- ja suurennusohjelma
  • verkkosivujen lukuohjelmat (esimerkiksi roktalk, browsealoud).
 • Tietohallinnon henkilöstö on perehtynyt tietokoneiden käyttöjärjestelmien, tablettien ja e-kirjojen lukulaitteiden saavutettavuusominaisuuksiin (esimerkiksi suurennukseen) sekä opiskelussa yleisesti käytössä oleviin apuvälineisiin.
 • Käytännöt apuvälineteknologian hankintaesitysten ratkaisemiseksi viipymättä ovat selvät.

Seuranta ja arviointi

 • Tietohallinto toteuttaa saavutettavuuden säännöllistä seurantaa, arviointia ja raportointia.
 • Todettujen esteiden poistamiseksi tai vaihtoehtojen tarjoamiseksi on selkeät käytännöt.
 • Saavutettavuutta koskevaa palautetta kootaan ja hyödynnetään tietohallinnon eri toimintojen kehittämiseksi.
 • Saavutettavuuden toteuttamiseksi on varattu voimavarat eri toimintojen suunnittelusta lähtien.