Esok-verkosto

Saavutettava opetus ja opiskelu

Hanna Ilola ja Hannu Puupponen

Johdanto

Oppimisympäristöjen saavutettavuus varmistaa kaikkien opiskelijoiden mahdollisuuden käyttää omaa oppimispotentiaaliaan ja edetä opiskelupolulla parhaalla mahdollisella tavalla. Inklusiivisen ajattelun mukaan koulutuksellista tasa-arvoa edistetään luomalla kaikille sopivia oppimis- ja toimintaympäristöjä.

Saavutettavuuden edistymistä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa arvioitiin vuonna 2011 Otus ry:n selvityksessä Hitaasti, mutta varmasti. Raportin mukaan on erityisesti lisättävä saavutettavuutta tukevaa pedagogista osaamista ja hyödynnettävä informaatioteknologiaa (1).

Korkeakouluopiskelijat oppivat monin eri tavoin. Monipuolinen oppiminen edellyttää oppimiseen liittyvien tarpeiden tunnistamista, sopivan tuen järjestämistä ja korkeakoulujen oppimisympäristöjen pedagogista kehittämistä tuen ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Opetus- ja ohjaustilanteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on huomioitava esimerkiksi

 • fyysiset vammat
 • pitkäaikaiset sairaudet
 • aistivammat
 • luki- ja muut oppimisvaikeudet
 • mielenterveyden kysymykset
 • kulttuureihin liittyvät erot.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa vuodelta 2012 todetaan, että noin viidellä prosentilla korkeakouluopiskelijoista on oppimisvaikeus tai jokin oppimista vaikeuttava sairaus tai vamma. Tutkimuksen mukaan yleisin oppimisvaikeus oli lukivaikeus (2).

Oppimisympäristöihin liittyviä käytänteitä ja tavoitteita määritellään

 • korkeakoulujen strategioissa
 • opetussuunnitelmissa
 • ohjeistuksissa
 • yhteisöjen toimintatavoissa.

Saavutettavuuden tulee olla esillä korkeakoulujen toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kaikilla eri tasoilla. Saavutettavuuden toteuttamiseksi tarvitaan korkeakoulussa useiden tahojen yhteistyötä ja johdon sitoutumista. Suositukset ja tarkistuslistat auttavat tässä yhteistyössä tunnistamaan kehittämistarpeita -mahdollisuuksia.

Lähteet

 1. Hitaasti, mutta varmasti? Saavutettavuuden edistyminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla. Johanna Penttilä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:10. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012. Haettu 10.3.2013.
 2. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 . Kristina Kunttu ja Tommi Pesonen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2013. Haettu 10.3.2013.

1. Saavutettavuus otetaan huomioon pedagogiikan ja oppimisympäristöjen strategisessa suunnittelussa ja opetussuunnitelmatyössä

2. Opetuksen ja ympäristöjen saavutettavuutta kehitetään ja arvioidaan systemaattisesti osana korkeakoulun laadunvarmistusta

 • Kehittämiseen osallistetaan henkilöstön jäseniä ja opiskelijoita, joilla on asiantuntemusta ja/tai kokemusta saavutettavuuden toteuttamisesta, esteistä ja niiden poistamisesta.

3. Korkeakoulun henkilöstö osaa järjestää saavutettavaa opetusta

 • Koko henkilöstön osaaminen varmistetaan.
 • Henkilöstön vastuut ja tehtävät määritellään selkeästi.
 • Korkeakouluun nimetään saavutettavuudesta vastaava(t) henkilö(t).

4. Saavutettavuus otetaan huomioon opintopolun eri vaiheissa hakuvaiheesta opiskelijan valmistumiseen

 • Hakijalle ja opiskelijalle varmistetaan riittävä ja saavutettava tiedonsaanti valintojen tekemiseksi.
 • Opiskelijapalvelut ja muut opiskelun tukipalvelut ovat saavutettavia.
 • Saavutettavuuteen ja tukipalveluihin liittyvät käytännöt on selkeästi kuvattu opinto-oppaassa ja opetussuunnitelmassa.

5. Opintokokonaisuudet ja -jaksot suunnitellaan saavutettaviksi

 • Opintokokonaisuuden tavoitteet ja suoritustavat esitetään selkeästi, opiskelijalähtöisesti ja saavutettavassa muodossa.
 • Kokonaisuuden suorittamiseen on vaihtoehtoja, ja kokonaisuuksissa on saavutettavuuskuvaukset.
 • Opetus ja opiskelu suunnitellaan pedagogisesti ja teknisesti saavutettavaksi.
 • Kokonaisuuksien kriittiset kohdat ennakoidaan ja otetaan huomioon ohjauksen kohdentamisessa (esimerkiksi gradu- ja opinnäytetyöohjauksessa).
 • Opetuksessa ja opiskelussa käytettävät materiaalit ovat saavutettavia.
 • Oppimisen ja osaamisen arvioinnissa käytetään joustavasti erilaisia tapoja (esimerkiksi portfoliot, oppimispäiväkirjat, tentit, raportit, arviointikeskustelut, vertaisarviointi, ryhmäarviointi, näytteet). Tekstimuotoisten tuotosten ohella hyödynnetään mahdollisuuksia oppimisen osoittamiseen esimerkiksi suullisesti, videona ja muissa muodoissa.

6. Opintokokonaisuudet ja -jaksot toteutetaan saavutettavuutta tukevalla pedagogiikalla ja teknologialla

 • Käytetään yhteistoiminnallisia ja osallisuutta edistäviä menetelmiä.
 • Opiskelua suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa (laaditaan HOPS), ja toteutustavat yksilöllistetään tarvittaessa.
 • Erilaisia opetusjärjestelyjä käytetään joustavasti.
 • Oppimiseen järjestetään tarvittava tuki.

7. Opetushenkilöstö toimii aktiivisesti saavutettavuuden edistämiseksi omassa korkeakoulussa, alueellisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä

Opetuksen saavutettavuuden tarkistuslista

Tarkistuslista perustuu Course Accessibility Checklist -aineistoon (California State University, Sacramento).

Tarkistuslistan käyttö

Korkeakoulujen tilanteet ja toimintakulttuurit ovat erilaisia, mutta seuraavat kysymykset voivat olla lähtökohtana omille saavutettavuusohjeille ja -hankkeille. Tarkistuslista on saatavilla word-muodossa omien versioiden muokkaamista ja tulostamista varten.

Arvioi uusien opintojaksojen tai merkittävästi uudistettavien opintojaksojen materiaalisi eri osa-alueet. Tarkista, mitkä kohdat olet jo ottanut huomioon ja mitkä täydennät opintojakson aikana.

Opintojaksosuunnitelma

 • Julkaisin opintojaksosuunnitelmani saavutettavassa sähköisessä muodossa ennen lukukauden ilmoittautumisajan alkamista.
 • Opintojaksosuunnitelmassa on kuvailtu opintojakson saavutettavuus sekä vaihtoehdot ja yksilölliset palvelut opiskelijoille, joilla on jokin vamma, oppimisvaikeus tai muu perusteltu syy.
 • Olen ollut yhteydessä korkeakouluni kirjastoon suunnitellessani opintojaksoa ja sillä käytettävää kirjallisuutta.

Opintojakson kirjallisuus ja kirjaston palvelut

 • Kaikki opintojaksollani tarvittava kirjallisuus on selkeää ja luettavuudeltaan hyvää.
 • Olen tutustunut korkeakouluni kirjaston ja Celian palveluihin saavutettavuuden toteuttamiseksi..
 • Valitsin e-materiaalit julkaisijoilta ja julkaisuista, jotka tarjoavat saavutettavia sähköisiä sisältöjä.
 • Olen suunnitellut yhdenvertaisen opiskeluvaihtoehdon, jos kirjaa ei ole opiskelijoiden saatavissa saavutettavassa muodossa, kun opintojakso alkaa.

Opintojaksomateriaalit

 • Olen tarkistanut, että opintojakson materiaalista on saatavilla sähköinen versio.
 • Olen saanut oikeuksien haltijalta/julkaisijalta luvan käyttää opintojaksomateriaalina tulostettuja ja/tai sähköisiä artikkeleita, lehtijuttuja yms.
 • Olen suunnitellut yhdenvertaisesti käytettävän vaihtoehdon, jos materiaali ei ole opiskelijoiden saatavissa saavutettavassa muodossa, kun opintojakso alkaa.
  • Kirjallista materiaalia jaetaan paperilla, sähköisenä tai kummassakin muodossa.
  • Muut kuin painetut ja tulostetut materiaalit ovat sähköisiä ja saavutettavia.

Opetustilanteet

 • Olen varmistanut etukäteen opiskelijoiden materiaaleihin ja opetukseen liittyvät tarpeet.
 • Olen varmistanut opetustilan esteettömyyden ja käyttämäni aineiston saavutettavuuden.
 • Olen suunnitellut opetukseni siten, että monenlaisten opiskelijoiden oppiminen on mahdollista.
 • Käytän opetuksessani saavutettavia ja joustavia oppimateriaaleja.
 • Annan opiskelijoille mahdollisuuden varmistaa sisällön ydinkohdat.

Luentoesitykset verkossa/tulostettuna

 • Laadin materiaalini sellaisiin asiakirja- ja esitysgrafiikkamuotoihin, jotka ovat saavutettavia myös erilaisilla apuvälineillä. Esimerkiksi Microsoft Word, PowerPoint ja Adobe Acrobat PDF-aineistot.
 • Varmistin, että skannatut materiaalit on skannattu niin, että niiden teksti on luettavissa myös apuvälineillä.
  • Käytä tekstintunnistusta skannatessasi tai sen jälkeen. Pyydä tarvittaessa skannausapua kirjastosta.
 • Olen laittanut luentomateriaalit opintojakson nettisivulle tai alustalle vähintään kolme arkipäivää aiemmin niin, että ne on mahdollista tulostaa pistekirjoituksella tai muussa vaihtoehtoisessa muodossa.
 • Olen varautunut toteuttamaan yhdenvertaisen vaihtoehdon luentomateriaalieni sisällöstä, jos käyttämäni materiaali ei ole jokaisen opintojaksoon ilmoittautuneen opiskelijan saavutettavissa.

Opintojaksoaineistot oppimisalustalla

 • Oppimisalustalle lisäämäni valmiit sisällöt (Word-asiakirjat, PDF-tiedostot, PowerPoint-esitykset, videot) ovat saavutettavia.
 • Laatiessani sisältöjä oppimisalustalle otan huomioon oppimisympäristön saavutettavuusohjeet. Varmistan, että
  • käytän tyylejä tekstin otsikoissa ja sisällön eri osuuksissa
  • käytän tekstivastineita kuville ja kuvioille
  • hyperlinkeillä on kuvaavat nimet (ei esimerkiksi "Lisätietoa tästä" vaan "Lisätietoa opintojaksosta")
  • luon taulukot oikein taulukkotoiminnoilla
  • videoissa on tekstitykset.
 • Arviointi:
  • Toteutin lisäajan kokeeseen opiskelijalle, jolle on myönnetty mahdollisuus käyttää lisäaikaa.
  • Olen varautunut järjestämään ei-saavutettavan kokeen vaihtoehtoisella tavalla.
  • Tieto lisäajasta ja muu kokeiden yhdenvertaiseen saavutettavuuteen liittyvä tieto on saatavilla yleisen opintojaksotiedon yhteydessä.
 • Reaaliaikainen opetus ja viestintä: Olen toimittanut saavutettavan PowerPoint-esityksen tai muun koulutukseen kuuluvassa virtuaalitapaamisessa käsiteltävän sisällön opiskelijoille etukäteen varmistaakseni, että verkossa esitettävä tieto on kaikkien saavutettavissa.
 • Varmistan, että saavutettavuusvastaavalla on tarvittaessa pääsy opintojaksoaineistooni.
 • Olen varautunut järjestämään vaihtoehtoisen pääsyn opintojaksoni oppimisalustalla olevaan sisältöön (opintojaksosuunnitelmaan, kokeisiin, luentomateriaaleihin, keskusteluihin, virtuaalitapaamisiin, videoihin, sosiaalisen median palveluihin), jos sisältö ei ole saavutettavissa.

Yksikön verkkosivut

 • Noudatan verkkosaavutettavuuden hyviä käytäntöjä yksikköni verkkosivun suunnittelussa ja materiaalien julkaisemisessa.
 • Käytän yksikön verkkosivupohjaa ja/tai saavutettavuusohjeita sivujeni laatimisessa.
 • Olen osallistunut verkkosaavutettavuustyöpajaan oppiakseni, miten tehdään saavutettavia verkkosisältöjä.
 • Olen varautunut järjestämään yhdenvertaisen pääsyn yksikön verkkosivujen sisältöihin, jos ne eivät ole opintojaksolleni ilmoittautuneelle opiskelijalle saavutettavia.

Video- ja äänitallenteet

 • Opintojaksollani käytettävät video- ja audiomateriaalit ovat tiedossa vähintään 8 viikkoa ennen opintojakson alkamista. Kun materiaalit ovat selvillä ajoissa, on riittävästi aikaa muuntaa ne tarvittaessa muihin muotoihin.
 • Varmistan, että opintojaksolla käytettävät video- ja audiomateriaalit ovat tekstitettyjä ja/tai sisällöstä on tekstikuvaus.
 • Olen saanut video- ja audiosisältöjen oikeuksien omistajalta tai julkaisijalta luvat muuntaa videot toiseen muotoon, tekstittää videot ja laittaa ne verkkoon.
 • Jos video- tai audiomateriaalia ei ole tekstitetty tai sen sisällölle ei ole tekstikuvausta, varaudun järjestämään yhdenvertaisesti käytettävän vaihtoehdon sen sisältöön tutustumiseksi.
 • Jos video- tai audiomateriaaleja ei saada ajoissa opiskelijalle, otan yhteyttä saavutettavuusvastaavaan tarvittavien palvelujen ja mukautusten järjestämiseksi.

Lähteet