Esok-verkosto

Saavutettava kirjasto

Johdanto

Digitaalinen kirjasto tulee käyttäjän luokse

Pekka Olsbo

Digitaalisuus, sähköinen kirja, e-lehdet ja verkkojulkaiseminen ovat muuttaneet myös suomalaista korkeakoulukirjastoa enemmän kuin mikään muu aikaisemmin. Ja muuttavat yhä, koko ajan. Kun digitaalinen kirjasto tulee käyttäjän luo, pitäisi meidän myös huolehtia siitä, että se todellakin tulee jokaisen kiinnostuneen luo.

Vaikka suomalaiset korkeakoulukirjastot toimivat yhä enemmän juuri verkossa, ei kirjasto myöskään fyysisenä tilana ole menettänyt merkitystään. Oikeastaan päin vastoin. Kirjastot ovat erilaisten ryhmätöiden, sosiaalisen kanssakäymisen, oppimisen ja oppineisuuden osoittamisen tiloja. Myös näiden tilojen palveluineen ja laitteineen tulee olla saavutettavia ja esteettömiä kaikille käyttäjille.

Lisäksi kirjastot ovat tiedon tuottajia ja korkeakouluissa tuotettavan tutkimuksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistäjiä. Myös tätä kautta tiedon saavutettavuus on ihan suoraan kirjastojen omissakin intresseissä.

Digitaalisen toimintaympäristön ja fyysisen tilan yhdistäminen opiskelijan ja korkeakoulun henkilöstön kannalta hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi on haastavaa. Saavutettavuus ja tilojen esteettömyys ovat osa laadukasta toimintaa ja edellyttävät kirjastojen henkilökunnalta laajaa osaamista. Tämän vuoksi saavutettavuuteen liittyvä kouluttautuminen tulee saada myös osaksi kirjastojen arkipäivää.

Saavutettavuuden toteuttamiseksi tarvitaan korkeakoulussa useiden tahojen yhteistyötä ja johdon sitoutumista. Suositukset ja tarkistuslistat auttavat tässä yhteistyössä tunnistamaan kehittämistarpeita -mahdollisuuksia.

1. Saavutettavuus otetaan huomioon kirjaston strategisessa suunnittelussa ja ohjeistuksissa

2. Toiminnan ja ympäristöjen saavutettavuutta kehitetään ja arvioidaan systemaattisesti osana korkeakoulun laadunvarmistusta

Kehittämiseen osallistetaan henkilöstön jäseniä ja opiskelijoita, joilla on asiantuntemusta ja/tai kokemusta saavutettavuuden toteuttamisesta, esteistä ja niiden poistamisesta.

3. Kirjaston henkilöstöllä on riittävät voimavarat (muun muassa osaaminen, aika) saavutettavan palvelukokonaisuuden toteuttamiseen

 • varmistetaan koko henkilöstön osaaminen
 • henkilöstön vastuut ja tehtävät on määritelty selkeästi
 • kirjastoon on nimetty saavutettavuudesta vastaava(t) henkilö(t).

4. Saavutettavuus otetaan huomioon kirjaston asiakkaiden ja henkilöstön kaikessa toiminnassa

 • varmistetaan riittävä ja saavutettava tiedonsaanti kaikille asiakkaille muillakin kuin suomen kielellä
 • hankinnoissa ja ylläpidossa otetaan huomioon julkaisujen, tietokantojen, verkkopalvelujen, sovellusten ja laitteiden saavutettavuus
 • lainaus- ja tiedonhankintapalvelut ovat saavutettavia
 • kirjaston toteuttamat julkaisut, ohjeet, oppimateriaalit ja koulutus ovat saavutettavia
 • saavutettavuuteen ja tukipalveluihin liittyvät käytännöt on selkeästi kuvattu kirjaston ohjeissa ja verkkosivuilla.

5. Kirjasto on aktiivinen saavutettavuuden edistämiseksi omassa korkeakoulussa, alueellisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä

Kirjaston saavutettavuuden tarkistuslista

Tarkistuslista perustuu aineistoon Equal Access: Universal Design of Libraries University of Washington. Sheryl Burgstahler.

Korkeakoulujen tilanteet ja toimintakulttuurit ovat erilaisia, mutta seuraavat kysymykset voivat olla lähtökohtana omien saavutettavuusohjeille ja -hankkeille. Tarkistuslista on saatavilla word-muodossa omien versioiden muokkaamista ja tulostamista varten.

Fyysinen ympäristö

 • Kirjaston fyysisen ympäristön esteettömyys on kartoitettu.
 • Tieto kirjaston esteettömästä käyttämisestä on helposti löydettävissä ja saavutettavassa muodossa, myös muulla kuin suomen kielellä.
 • Esteettömyyden toteuttamiseksi on olemassa suunnitelma ja vastuuhenkilöt.
 • Kirjaston käyttäjille on tarjolla korkeudeltaan säädettäviä pöytiä erilaisille työasemille ja muihin tarkoituksiin.
 • Kirjaston ympäristöt, sisäänkäynnit, kulkuväylät, tilat, palvelupisteet ja -automaatit, kalustus, laitteet, valaistus, opasteet ja muu varustelu sekä palvelut vastaavat:

Henkilöstö

 • Kaikki henkilöstön jäsenet ovat perehtyneet palvelemaan kulttuuri- ja kielitaustaltaan, iältään ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkata.
 • Henkilöstöllä on tarvittava osaaminen kirjastossa tarjolla olevien apuvälineiden käytön opastukseen.
 • Henkilöstö on perehtynyt perusteluihin ja käytäntöihin saavutettavuuden toteuttamiseksi.
 • Henkilöstön osaaminen on käytettävissä korkeakoulun opetuksen saavutettavuuden toteuttamiseksi.
 • Henkilöstöllä on käytettävissään tieto vammaisille asiakkaille suunnatuista resursseista (henkilöistä, palveluista ja tietolähteistä).
 • Henkilöstö tuntee Celian palvelut.
 • Jos joku henkilöstöstä osaa viittomakieltä, kaikki kirjaston työntekijät tietävät mahdollisuudesta saada hänet avuksi kuuron asiakkaan palvelemiseksi.

Kirjaston verkkosivut ja -palvelut

 • Kirjaston viestinnässä, kuten verkkosivun suunnittelussa ja materiaalien julkaisemisessa (esimerkiksi Word-, PDF- ja PowerPoint-tiedostot) sekä sosiaalisen median käytössä toteutetaan verkkosaavutettavuuden hyviä käytäntöjä (esimerkiksi WCAG 2.0 AA-taso).
 • Kirjaston verkkosivuilla ja esittelyissä on tieto sitoutumisesta saavutettavuuteen. Esimerkiksi: "Tavoitteemme on tehdä kaikista ympäristöistä, julkaisuista ja toiminnoista saavutettavia. Ilmoita kirjaston henkilöstölle kohtaamastasi esteestä ja ratkaisuista niiden poistamiseksi."
 • Kirjaston verkkosivuilla on tieto sitoutumisesta verkkosisältöjen saavutettavuuteen? Esimerkiksi, "Teemme parhaamme, että verkkosivumme olisivat saavutettavat kaikille. Grafiikalle ja kuville on tekstivastineet. Videotallenteet ovat tekstitettyjä ja sanallisesti kuvailtuja niin, että tieto on saatavilla käyttäjille, jotka eivät voi kuulla ääniä tai nähdä videoita. Ehdotukset sivujen saavutettavuuden kehittämiseksi ovat tervetulleita."
 • Keskeiset tiedot ja sisällöt ovat saatavissa muillakin kuin suomen kielellä.
 • Henkilöstön käytössä on saavutettavuuden varmistava julkaisujärjestelmä, verkkosivupohja ja/tai -ohjeistus sivujen laatimiseen.
 • Henkilöstölle järjestetään mahdollisuus osallistua työpajaan, jossa opitaan tekemään saavutettavia verkkosisältöjä.
 • Kirjaston verkkosivut, tietokannat ja julkaisut ovat saavutettavissa apuvälineillä kuten ruudunlukuohjelmilla.
 • Tieto Celian palveluista on helposti löydettävissä kirjaston verkkosivuilta.
 • Kirjastossa on varauduttu järjestämään yhdenvertainen pääsy verkkosivujen ja -palvelujen sisältöihin, jos ne eivät ole saavutettavia.

Apuvälineteknologia

 • Suurennusohjelma ja ruudunlukuohjelma sekä suuri näyttö ovat käytettävissä opiskelijoille, joilla on heikko näkö tai oppimisvaikeuksia.
 • Kirjaston henkilöstö on perehtynyt tietokoneiden käyttöjärjestelmien ja e-kirjojen lukulaitteiden saavutettavuusominaisuuksiin (esimerkiksi suurennukseen) sekä kirjastossa käytettävissä oleviin apuvälineisiin.
 • Käytännöt apuvälineteknologian hankintaesitysten ratkaisemiseksi viipymättä ovat selvät.

Lainauspalvelut

 • Tieto- ja lainauspalvelut ovat saavutettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.
 • Lainauspalvelut ja toimitukset ovat saavutettavia asiakkaille, jotka eivät voi poistua kotoaan, palvelukodista tai sairaalasta.
 • Kaikki kirjaston painetut julkaisut ovat saatavissa heti tai toimitusajalla vaihtoehtoisissa muodoissa kuten pistekirjoituksena, isokirjoituksella tai sähköisenä saavutettavassa muodossa.
 • Celian palvelut ovat lukemisesteisten lainaajien saatavilla.
 • Kirjaston omat sähköiset julkaisut ovat saavutettavia.
 • Kirjaston toimesta omalle korkeakoululle tai muille tehtävät julkaisut ovat saavutettavia.
 • Kirjastossa tehdyissä ja käytettävissä videoissa on tekstitykset.
 • Näkövammainen kirjaston käyttäjä saa apua tiedonhakuun ja -käsittelyyn.

Koulutus, kokoukset ja tapahtumat

 • Kirjaston järjestämät koulutukset ja tapahtumat järjestetään esteettömiin tiloihin ja toteutetaan saavutettavasti. Katso myös Saavutettava opetus.

Lähteet

Lisälähteitä

Penn State University Libraries' Web Accessibility Plan Penn State University Libraries