Esok-verkosto

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Sisältö

Hankintojen sosiaalinen vastuullisuus on Euroopan unionin (1) ja Suomen kansallisen tason tavoitteena (2). Tavaroiden ja palvelujen tuottajilta edellytetään ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien noudattamista, syrjimättömyyttä ja eettisyyttä.

Saavutettavuuden huomioon ottaminen korkeakoulujen tvt-hankinnoissa sisältyy sosiaaliseen vastuuseen. Työ- ja elinkeinoministeriön opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat (3) sisältää hyödyllisen ohjeistuksen ja esimerkkejä hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tässä keskitytään saavutettavuuden edistämiseen tvt-hankinnoissa, joten ohjeistusta on mukailtu. Suosittelemme lämpimästi mahdollisimman laajaa ja monipuolista sosiaalisen vastuun toteuttamista hankinnoissa.

Hankintalainsäädännön ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa on noudatettava hallintotoimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja yhteisön perustamissopimuksen periaatteita. Näissä hankinnoissa sosiaalisten näkökohtien huomioiminen voi olla tässä esitettyä laajemmin käytettävissä. Esimerkiksi hankintoja voidaan ohjata tietyille toimittajille pyytämällä vain näiltä tarjoukset (4).

Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen hyödyt

 • säästöt (vähemmän esteettömyyskorjauksia ja vaihtoehtoratkaisuja)
 • saavutettavien tuotteiden ja palvelujen kysynnän vaikutus markkinoihin
 • toimiminen esimerkkinä
 • kannustus innovaatioihin (3, 8-9).

Strategia ja toteuttaminen

 1. Strategia sosiaalisesti vastuullisten hankintojen tekemiseksi (mitä voidaan tehdä saavutettavuuden edistämiseksi)
 2. Johdon sitouttaminen
 3. hankintaohje tai -opas
 4. Riskien kartoittaminen (priorisointi, mihin kannattaa erityisesti keskittyä hankintakaudella)
 5. Sosiaalinen vastuu osaksi tehtävänkuvia (työnjako hankintayksikössä saavutettavuuden toteuttamiseksi)
 6. Asiantuntijoiden välinen yhteistyö (oman yhteisön, paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen saavutettavuusyhteistyö)
 7. Tavoitteiden toteutumisen valvonta (toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus, tiedotus ja hyvien käytäntöjen jakaminen(3, 8-10)

Hankinnan päävaiheet

 • Hankinnan suunnittelu
 • Toimittajia koskevat soveltuvuusehdot
 • Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset
 • Tarjousten vertailuperusteet
 • Hankinnan toteuttamista koskevat perusehdot.

Hankinnan suunnittelu

 • Käyttäjien kuuleminen (saavutettavuuden kannalta keskeisten ryhmien edustajat, opiskelijat ja henkilöstö, sidosryhmät)
 • Toimittajien kuuleminen (tvt-tuotteiden ja palvelujen toimittajat, saavutettavuusasiantuntijat, kynnysarvot ylittävistä esim. tietopyyntö www.hankintailmoitukset.fi, tiedotustilaisuudet).

Toimittajia koskevat soveltuvuusehdot

 • Soveltuvuusvaatimuksia, joilla varmistetaan, että toimittaja selviytyy velvoitteistaan: toimittajan henkilöstön pätevyyteen, tekniseen kapasiteettiin, aiempaan kokemukseen ja ammattitaitoon sekä taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen. Esimerkiksi aikaisempi kokemus saavutettavasta suunnittelusta.

Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset

 • Hankittavat tuotteen, palvelun tai muun kohteen ominaisuudet
 • "Esteettömyysnäkökohdat korostuvat erityisesti ICT-hankinnoissa, tulkkauspalveluhankinnoissa sekä rakennusurakoissa." (3, 21)
 • Saavutettavuus-, esteettömyys ja käytettävyysvaatimukset sisällytetään teknisiin eritelmiin
 • Lainsäädännön vaatimukset otettava huomioon (mm. maankäyttölaki, rakennuslaki)
 • Esimerkki: Espoon kaupunki on edellyttänyt verkkoneuvontapalveluja koskevissa tarjouspyynnöissään tarjottavilta palveluilta esteettömyyttä sekä WCAG A- ja AA-tasojen täyttämistä (3, 22).

Tarjousten vertailuperusteet

 • Yksilöidyt ja tasapuoliset vertailuperusteet on ilmoitettava etukäteen tarjouspyynnössä.

Hankinnan toteuttamista koskevat perusehdot

 • Sosiaalista vastuuta koskevat sopimusehdot ja niiden valvonta.

Lähteet

 1. Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan unioni 2011.
 2. Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskuntavastuusta 22.11.2012
 3. Sosiaaliset näkökohdat Hankinnat.fi
 4. Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Työ- ja elinkeinoministeriö. Esitteet 2013.

Sivulle 3