Esok-verkosto

Muita käsitteitä

Saavutettavuuteen liittyviä käsitteitä

Korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saatavuus ja saavutettavuus

Digitaalinen saavutettavuus

EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) ja lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (Finlex 306/2019) myötä saavutettavuus -käsite on supistunut koskemaan digitaalista saavutettavuutta. Tällöin saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että julkiset verkkosivut ja mobiilisovellukset ja niiden sisällöt ovat kaikkien käytettäviä ja ymmärrettäviä tilanteesta riippumatta (Saavutettavuus - Valtiovarainministeriö (vm.fi)). (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Esteettömyys

Esteettömyys ymmärretään yleensä moninaisuuden huomioonottamiseksi rakennetun ympäristön esteettömyytenä (Invalidiliitto). Esteetön opetus ja opiskelu korkeakoulussa, ESOK -hankkeessa (2006-2008) esteettömyys määriteltiin sen sijaan laajasti fyysisenä, psyykkistä ja sosiaalisena esteettömyyttä niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tällöin käsitteen sisältö on lähes yhteneväinen saavutettavuus -käsitteen kanssa.

Inkluusio

Inkluusiolla tarkoitetaan pyrkimystä kohti yhdenvertaista ja tasavertaista osallistumista kaikkeen yhteiskunnan toimintaan. Inklusiivisessa pedagogiikassa oppijoiden erilaisuutta ja eri oppimisympäristöjen monimuotoisuutta tarkastellaan ihmisoikeus- ja laatukysymyksenä (Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus).

Desing for All -periaate

Desing for All -periaate tarkoittaa suunnitteluun liittyviä strategioita ja keinoja, joilla edistetään ympäristöjen, tuotteiden ja palvelujen saavutettavuutta ja esteettömyyttä kaikille käyttäjille (Design for All Finland)

Kansainväliset määritelmät

Saavutettavuus käsitteenä on yhteneväinen englannin kielen ”accessibility” sekä ruotsin kielen ”tillgänglighet” termien kanssa.
Linkit kansainvälisiin määritelmiin (tulossa)